System Gospodarowania Odpadami

25 stycznia 2018

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

 Zakład Usług Komunalnych

Ul. Krótka 7

21-311 Komarówka Podlaska

Tel. (83)353 50 04

Świadczy usługi wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych (szamba). Telefon do operatora wozu asenizacyjnego (szambowozu)

728 104 177

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Komarówka Podlaska w 2019 roku

ODPADY SEGREGOWANE

ODPADY OPAKOWANIOWE SUCHE

ODPADY ZE SZKŁA OPAKOWANIOWEGO

ODPADY NIESEGREGOWANE

ORAZ POZOSTAŁE ODPADY ZBIERANE SELEKTYWNIE

1 LUTY

2 LUTY

5 KWIECIEŃ

10 MAJ

6 KWIECIEŃ

11 MAJ

7 CZERWIEC

5 LIPIEC

8 CZERWIEC

6 LIPIEC

2 SIERPIEŃ

3 SIERPIEŃ

4 PAŹDZIERNIK

5 PAŹDZIERNIK

6 GRUDZIEŃ

7 GRUDZIEŃ

gabaryty, opony i elektronika zbierane przy nieruchomości w dniach 30 maja i 30 października 2019 r. 

Terminy opłat za odpady komunalne w Urzędzie Gminy (pok. nr 2) lub na numer konta  BS Radzyń Podl./o Komarówka Podlaska

80 8046 1070 2003 0450 1859 0001

20   LUTY

23 KWIETNIA

21 CZERWCA

20 SIERPNIA

21 PAŹDZIERNIKA

20 GRUDNIA

OPŁATY OD GOSPODARSTW, KTÓRE ZADEKLARUJĄ SEGREGACJĘ ODPADÓW (miesięcznie):

1 OSOBA – 6 zł

2 OSOBY – 11 zł

3 – 4 OSOBY – 16 zł

5 i więcej OSÓB – 22 zł

OPŁATY OD GOSPODARSTW, KTÓRE NIE ZADEKLARUJĄ SEGREGACJI ODPADÓW(miesięcznie):

1 OSOBA – 12 zł

2 OSOBY – 22 zł

3 – 4 OSOBY – 30 zł

5 i więcej OSÓB – 40 zł

 

STAWKA ZA POJEMNIK:

a) odpady nieselektywne                      b) odpady selektywne

120 litrów – 24 zł                                              120 litrów – 12 zł

240 litrów – 48 zł                                              240 litrów – 24 zł

1 100 litrów – 200 zł                                         1 100 litrów – 110 zł

2 500 litrów – 400 zł                                         2 500 – 220 zł

7 000 litrów – 700 zł                                         7 000 litrów – 350 zł

                                                

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W KOMARÓWCE PODLASKIEJ

ul. Lubelska (za oczyszczalnią ścieków)

czynny w każdy piątek od godziny 8:00 do 10:00 i od 15:00 do 17:00

Mieszkańcy w ramach opłaty, którą uiszczają za odpady komunalne, mogą przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), odpady komunalne segregowane, w określnonych regulaminem PSZOK ilościach- bezpłatnie.

zbierane odpady takie jak:

– zielone i z ogrodów

– popioły paleniskowe

– tworzywa sztuczne

– złom metali

– szkło

– sprzęt elektryczny i elektroniczny (ważne! sprzęty, które nie są kompletne nie będą odbierane)

– wielogabaryty (meble)

– zużyte opony

– zużyte baterie, akumulatory

– chemikalia i odczynniki fotograficzne

– zużyte świetlówki, żarówki, lampy fluorescencyjne

– zużyte oleje odpadowe

– opakowania po nawozach i środkach ochrony roślin stosowanych w gospodarstwach domowych

– opakowania po farbach i lakierach

– oleje i smary z gospodarstw domowych

– przeterminowane lekarstwa i opakowania po nich

– popiół, gruz oraz materiały budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie bez odpadów zawierających azbest (w tym eternitu)

Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

1.    Odpady opakowaniowe suche – kod odpadu 15 01 06

(worek żółty) – zbierane pierwszego dnia

Frakcja zawiera:

odpady opakowaniowe- opakowania z tworzyw sztucznych po produktach spożywczych i chemii gospodarczej, po produktach przemysłowych stosowanych w gospodarstwach domowych, w tym opakowania wielomateriałowe i opakowania „tetrapak”, wszelkiego rodzaju tworzywa sztuczne używane w gospodarstwach domowych, papier i tektura, makulatura, gazety, książki, opakowania z metali po produktach spożywczych i produktach przemysłowych używanych w gospodarstwach domowych, pojemniki po kosmetykach.

Niedopuszczalna zawartość opakowań po chemikaliach, nawozach, środkach ochrony roślin, substancjach niewiadomego i niedającego się ustalić pochodzenia i składu. Odpady tej frakcji powinny być opróżnione całkowicie z zawartości, niezamoczone i niezawilgocone.

2.    Szkło opakowaniowe – kod odpadu 15 01 07

(worek zielony) – zbierane pierwszego dnia

Frakcja zawiera:

wszystkie rodzaje i kolory szkła opakowaniowego, szkło powinno być całkowicie opróżnione z zawartości. Niedopuszczalne inne gatunki szkła (gospodarcze, kuchenne, budowlane ).

Niedopuszczalne opakowania szklane po środkach ochrony roślin, chemikaliach, płynach niewiadomego i niedającego się ustalić pochodzenia, a także reflektory i szyby samochodowe, szkło kuchenne, szkło hartowane i zbrojone, lustra, stłuczka porcelanowa i fajansowa.

3. Pozostałe odpady zbierane selektywnie – kod odpadu 20 01 99

(pojemnik i własne worki półprzeźroczyste) – zbierane drugiego dnia

Frakcja zawiera:

wszystkie odpady komunalne nie wymienione we frakcjach 1 – 4 jak: tekstylia, garderoba, pieluchy pielęgnacyjne jednorazowe (pampersy), obuwie, porcelanę, ceramikę, szkło kuchenne, lustra, szkło okienne w ilościach nie pochodzących z rozbiórek i remontów obiektów budowlanych, kaganki z cmentarzy, szkło hartowane itp. odpady te nie mogą być zamoczone, nadmiernie zawilgocone oraz zawierać substancji płynnych

Niedopuszczalna zawartość odpadów biodegradowalnych, popiołów, odpadów niebezpiecznych i pasujących do frakcji 1 i 2.