System Gospodarowania Odpadami

25 stycznia 2018

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

 Zakład Usług Komunalnych

Ul. Krótka 7

21-311 Komarówka Podlaska

Tel. (83)353 50 04

Świadczy usługi wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych (szamba). Telefon do operatora wozu asenizacyjnego (szambowozu)

728 104 177

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Komarówka Podlaska w 2018 roku

ODPADY SEGREGOWANE

ODPADY OPAKOWANIOWE SUCHE

ODPADY ZE SZKŁA OPAKOWANIOWEGO

ODPADY NIESEGREGOWANE

ORAZ POZOSTAŁE ODPADY ZBIERANE SELEKTYWNIE

02 LUTY

03 LUTY

06 KWIETNIA

07 KWIETNIA

01 CZERWCA

02 CZERWCA

O3 SIERPNIA

04 SIERPNIA

05 PAŹDZIERNIKA

06 PAŹDZIERNIKA

07 GRUDNIA

08 GRUDNIA

gabaryty, opony i elektronika zbierane przy nieruchomości w dniach 30 maja i 31 października 2018 r. 

Terminy opłat za odpady komunalne w Urzędzie Gminy (pok. nr 2) lub na numer konta  BS Radzyń Podl./o Komarówka Podlaska

80 8046 1070 2003 0450 1859 0001

20   LUTY

20 KWIETNIA

20 CZERWCA

21 SIERPNIA

22 PAŹDZIERNIKA

20 GRUDNIA

OPŁATY OD GOSPODARSTW, KTÓRE ZADEKLARUJĄ SEGREGACJĘ ODPADÓW (miesięcznie):

1 OSOBA – 6 zł

2 OSOBY – 11 zł

3 – 4 OSOBY – 16 zł

5 i więcej OSÓB – 22 zł

OPŁATY OD GOSPODARSTW, KTÓRE NIE ZADEKLERUJĄ SEGREGAJI ODPADÓW(miesięcznie):

1 OSOBA – 12 zł

2 OSOBY – 22 zł

3 – 4 OSOBY – 30 zł

5 i więcej OSÓB – 40 zł

 

STAWKA ZA POJEMNIK:

a) odpady nieselektywne                      b) odpady selektywne

120 litrów – 24 zł                                              120 litrów – 12 zł

240 litrów – 48 zł                                              240 litrów – 24 zł

1 100 litrów – 200 zł                                         1 100 litrów – 110 zł

2 500 litrów – 400 zł                                         2 500 – 220 zł

7 000 litrów – 700 zł                                         7 000 litrów – 350 zł

                                                

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W KOMARÓWCE PODLASKIEJ

ul. Lubelska (za oczyszczalnią ścieków)

czynny w każdy piątek od godziny 8:00 do 10:00 i od 15:00 do 17:00

Mieszkańcy w ramach opłaty, którą uiszczają za odpady komunalne, mogą przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), odpady komunalne segregowane, w określnonych regulaminem PSZOK ilościach- bezpłatnie.

zbierane odpady takie jak:

– zielone i z ogrodów

– popioły paleniskowe

– tworzywa sztuczne

– złom metali

– szkło

– sprzęt elektryczny i elektroniczny (ważne! sprzęty, które nie są kompletne nie będą odbierane)

– wielogabaryty (meble)

– zużyte opony

– zużyte baterie, akumulatory

– chemikalia i odczynniki fotograficzne

– zużyte świetlówki, żarówki, lampy fluorescencyjne

– zużyte oleje odpadowe

– opakowania po nawozach i środkach ochrony roślin stosowanych w gospodarstwach domowych

– opakowania po farbach i lakierach

– oleje i smary z gospodarstw domowych

– przeterminowane lekarstwa i opakowania po nich

– popiół, gruz oraz materiały budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie bez odpadów zawierających azbest (w tym eternitu)

Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

1.    Odpady opakowaniowe suche – kod odpadu 15 01 06

(worek żółty) – zbierane pierwszego dnia

Frakcja zawiera:

odpady opakowaniowe- opakowania z tworzyw sztucznych po produktach spożywczych i chemii gospodarczej, po produktach przemysłowych stosowanych w gospodarstwach domowych, w tym opakowania wielomateriałowe i opakowania „tetrapak”, wszelkiego rodzaju tworzywa sztuczne używane w gospodarstwach domowych, papier i tektura, makulatura, gazety, książki, opakowania z metali po produktach spożywczych i produktach przemysłowych używanych w gospodarstwach domowych, pojemniki po kosmetykach.

Niedopuszczalna zawartość opakowań po chemikaliach, nawozach, środkach ochrony roślin, substancjach niewiadomego i niedającego się ustalić pochodzenia i składu. Odpady tej frakcji powinny być opróżnione całkowicie z zawartości, niezamoczone i niezawilgocone.

2.    Szkło opakowaniowe – kod odpadu 15 01 07

(worek zielony) – zbierane pierwszego dnia

Frakcja zawiera:

wszystkie rodzaje i kolory szkła opakowaniowego, szkło powinno być całkowicie opróżnione z zawartości. Niedopuszczalne inne gatunki szkła (gospodarcze, kuchenne, budowlane ).

Niedopuszczalne opakowania szklane po środkach ochrony roślin, chemikaliach, płynach niewiadomego i niedającego się ustalić pochodzenia, a także reflektory i szyby samochodowe, szkło kuchenne, szkło hartowane i zbrojone, lustra, stłuczka porcelanowa i fajansowa.

3. Pozostałe odpady zbierane selektywnie – kod odpadu 20 01 99

(pojemnik i własne worki półprzeźroczyste) – zbierane drugiego dnia

Frakcja zawiera:

wszystkie odpady komunalne nie wymienione we frakcjach 1 – 4 jak: tekstylia, garderoba, pieluchy pielęgnacyjne jednorazowe (pampersy), obuwie, porcelanę, ceramikę, szkło kuchenne, lustra, szkło okienne w ilościach nie pochodzących z rozbiórek i remontów obiektów budowlanych, kaganki z cmentarzy, szkło hartowane itp. odpady te nie mogą być zamoczone, nadmiernie zawilgocone oraz zawierać substancji płynnych

Niedopuszczalna zawartość odpadów biodegradowalnych, popiołów, odpadów niebezpiecznych i pasujących do frakcji 1 i 2.