Zwrot podatku akcyzowego 2019 rok

28 stycznia 2019

INFORMACJA
dotycząca  zwrotu podatku akcyzowego w 2019 roku

Dotyczy wszystkich składających wniosek:

Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego w 2019 roku wynosi 1,00

Limit ustala się jako sumę iloczynu stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju. Liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych na dzień 1 lutego danego roku.

Dotyczy hodowców bydła:

limit ustala się jako iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Ponadto hodowcy bydła dostarczają następujące dokumenty:

  1. Oświadczenie o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego,
  2. Dokument wydany przez kierownika biura powiatowego ARMiMR o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Współczynniki przeliczeniowe sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe

Grupa technologiczna zwierząt

Współczynnik przeliczenia sztuk bydła
na duże jednostki przeliczeniowe

Buhaje powyżej 6 miesiąca do roku

0,36

Buhaje powyżej 1 roku do 18 miesiąca

0,9

Buhaje powyżej 18 miesiąca

1,4

Cielęta do 6 miesiąca

0,15

Jałówki powyżej 6 miesiąca do 1 roku

0,3

Jałówki powyżej 1 roku do 18 miesiąca

0,8

Krowy

1

Należy przeliczyć liczbę posiadanego bydła na terenie gminy Komarówka Podlaska na koniec każdego miesiąca od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku z zastosowaniem w/w współczynników przeliczeniowych, zsumować i otrzymaną sumę podzielić przez 12.

Jest to wynik który należy wpisać do oświadczenia.

WAŻNE !

Od 1 stycznia 2019 roku

ustawa określa zasady i tryb zwrotu podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego oznaczonego kodami:

kod CN  2710 19 43   do 2710 19 48

oraz kod CN 3826 00

FAKTURY OZNACZONE INNYMI KODAMI NIE BĘDĄ HONOROWANE DO ZWROTU AKCYZY (CN 2710 2011)

Wniosek_akcyza_2019

INFORMACJA dotycząca zwrotu podatku akcyzowego w 2019 roku

 

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!