System Gospodarowania Odpadami

25 stycznia 2018

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Spółdzielnia Socjalna „WodKan”

Derewiczna 88

21-311 Derewiczna

Tel. (83)311 34 62

Świadczy usługi wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych (szamba). Telefon do operatora wozu asenizacyjnego (szambowozu)

669 311 717

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Komarówka Podlaska w 2024 roku

 

INFORMACJA

Realizując art. 6c ust. 1 i 2, art. 6h oraz art. 6q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 poz. 888), w związku z uchwałą nr XXIII/187/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wójt Gminy Komarówka Podlaska informuje:

  1. Opłaty za odbiór odpadów komunalnych należy uiszczać w sześciu ratach bez wezwania za okresy dwumiesięczne, z dołu gotówką lub przy użyciu karty płatniczej w kasie Urzędu Gminy Komarówka Podlaska, lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Komarówka Podlaska nr 04 8046 1070 2003 0450 1859 0011. Wysokość opłaty wynika ze złożonej przez Państwa deklaracji.
  2. Opłaty, o których mowa w pkt. 1, zobowiązani są państwo uiszczać w terminie do:

20 lutego za styczeń i luty danego roku,

20 kwietnia za marzec i kwiecień danego roku,

20 czerwca za maj i czerwiec danego roku,

20 sierpnia za lipiec i sierpień danego roku,

20 października za wrzesień i październik danego roku,

20 grudnia za listopad i grudzień danego roku.

 

  1. BRAK WPŁATY LUB WPŁATA NIŻSZA OD NALEŻNEJ SPOWODUJE WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO.
  2. W przypadku zmiany danych, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W KOMARÓWCE PODLASKIEJ

ul. Lubelska (za oczyszczalnią ścieków)

czynny w każdy piątek od godziny 8:00 do 10:00 i od 15:00 do 17:00

Mieszkańcy w ramach opłaty, którą uiszczają za odpady komunalne, mogą przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), odpady komunalne segregowane, w określonych regulaminem PSZOK ilościach- bezpłatnie.

Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.  Odpady przyjmowane zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Komarówka Podlaska

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2021-01-01

ULOTKA w formie PDF – pobierz

Adresy punktów odbierających odpady z gospodarstw rolnych [pobierz]

Uchwała Nr XIX/157/2020 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 30.12.2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Komarówka Podlaska [pobierz]  Załącznik do uchwały [pobierz]

 

Firma odbierająca odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Komarówka Podlaska:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o.
z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim,
ul. Brzeska 102, 21-560 Międzyrzec Podlaski

————————————————————————————————————————————————————————————————————

Miejscem zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Komarówka Podlaska i zmieszanych odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest:
Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o. ul. Lubelska 5, 21-300 Radzyń Podlaski, NIP 5381836122, REGON 060627212, BDO 000027554. Instalacja Spółki – Biała 185b.

Tel. (83)311 70 61, email:biuro@zzok-adamki.pl

————————————————————————————————————————

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest przyjmowany od mieszkańców gminy Komarówka Podlaska w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Komarówce Podlaskiej, który znajduje się przy ulicy Lubelskiej 29 oraz w zbiórkach objazdowych przez firmę Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim,
ul. Brzeska 102, 21-560 Międzyrzec Podlaski

 „odpady przyjmowane zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Komarówka Podlaska”

————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020   Rok 2021     Rok 2022
12,50 21,30 12,68 6,8 0,0 0,00 0,00            0,00              0,00

 

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych. [%]

Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020     Rok 2021      Rok 2022
63,60 84,40 20,36 28,10 32,06 46,34 48,67            29,30             28,15

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, innych niż niebezpieczne, odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%]

Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020     Rok 2021      Rok 2022
100 100 100 100 100 100 100               100                100

Osiągnięty poziom składowania [%]

Rok 2020       Rok 2021       Rok 2022

3,90                 4,80                3,99

UCHWAŁY

Uchwała nr XXIII/187/2021 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie określenia terminy, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XIX/157/2020 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 30.12.2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Komarówka Podlaska

Uchwała nr XVIII/142/2020 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 26 listopada 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Uchwała nr XVIII/141/2020 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami

Uchwała nr XVIII/140/2020 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowań

Uchwała nr XIII/109/2020 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 15 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Uchwała nr XIII/108/2020 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/131/2013 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości niezamieszkałej

Uchwała Nr XII/98/2020 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/48/2019  Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.