Polityka Prywatności

5 września 2018

KARTA INFORMACYJNA

dotyczy bezpośredniego zbierania danych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

informujemy, że:

1.Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Komarówka Podlaska

z siedzibą w Urzędzie Gminy Komarówka Podlaska, tel. 83 353 50 04 , adres e-mail: komarowka@home.pl

2.Inspektorem Ochrony Danych jest Małgorzata Potręć
adres e-mail: inspektor@cbi24.pl, adres do korespondencji: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego ul. Orląt Lwowskich 13, 22-300 Krasnystaw

  1. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa – zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Urzędzie Gminy Komarówka Podlaska

4.Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą odbiorcy – zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Urzędzie Gminy Komarówka Podlaska

  1. Pana/i dane osobowe przechowywane będą przez okres – zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Urzędzie Gminy Komarówka Podlaska
  2. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
  3. Podanie Pana/i danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów obowiązującego prawa („wymóg ustawowy”) – zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Urzędzie Gminy Komarówka Podlaska Konsekwencją niepodania danych jest uniemożliwienie wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub uniemożliwienie wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
  4. Pana/i dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu).
  5. Pana/i dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

11. Rejestr Czynności Przetwarzania Danych obowiązujący w Urzędzie Gminy Komarówka Podlaska dostępny jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Komarówka Podlaska

 

Klauzula informacyjna – podstawa przetwarzania – przepis prawa (1 na stronę-1