Podpisanie umowy na przebudowę drogi Walinna-Kolembrody

22 stycznia 2020

W dniu 20 stycznia 2020 roku Wójt Gminy Komarówka Podlaska podpisał umowę ze Starostwem Powiatowym w Radzyniu Podlaskim na przebudowę drogi powiatowej nr 1072 L  odcinek Walinna – Kolembrody od km 4+373 do km 8+615 ( dł.4,25 km).

Zakres przebudowy obejmuje:

 1. wykonanie obustronnych poszerzeń konstrukcji jezdni do szerokości 5,5 m zgodnie, z przekrojami poprzecznymi,
 2. wykonanie frezowania – wcięcia na połączeniu jezdni projektowanej z jezdnią istniejącą,
 3. rozbiórka chodnika przy kościele w m. Kolembrody,
 4. rozebranie zatoki postojowej asfaltowej w m. Kolembrody,
 5. rozbiórka jezdni na wlocie skrzyżowania drogi powiatowej nr 1243L,
 6. przedłużenie przepustu w km 7+918,
 7. wykonanie przepustów,
 8. odhumusowanie pod projektowane chodniki i zatoki,
 9. wykonanie nasypów pod zatoki i chodniki,
 10. wykonanie koryta dla konstrukcji poszerzeń, chodników, zatok i DP nr 1243L,
 11. wykonanie warstw konstrukcyjnych chodników,
 12. wykonanie warstw konstrukcyjnych
 13. ustawienie krawężników i obrzeży betonowych na ławach z oporem,
 14. wykonanie nawierzchni chodników, zatok i zjazdów z kostki betonowej,
 15. przebrukowanie istniejących zjazdów z kostki betonowej,
 16. wykonanie zjazdów z kruszywa łamanego do granicy pasa drogowego,
 17. wykonanie warstwy wiążąco – wyrównawczej śr. grubości min.  5  cm z mieszanki mineralno-bitumicznej,
 18. ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 4 cm na całym odcinku przebudowywanej drogi,
 19. oczyszczenie istniejących rowów odwadniających, t) wykonanie poboczy z kruszywa łamanego o szerokości 1,25 m,
 20. oczyszczenie istniejących przepustów pod koroną drogi,
 21. wykonanie oznakowania zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu.

W wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim został wyłoniony wykonawca  – Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A. ul. 11 Listopada 170, 21-200 Parczew. Zgodnie z podpisaną umową wartość realizacji zadania wynosi 2 525 742,54 zł. Przebudowa jest dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 70%      ( 1 768 019,00), pozostałą część sfinansuje powiat w porozumieniu z Gminą Komarówka Podlaska. Udział Gminy Komarówka Podlaska wynosi 378 861,77 zł.

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!