Apel do mieszkańców!

18 czerwca 2019

Drodzy mieszkańcy.

Niestety, po raz kolejny na terenie Gminy Komarówka Podlaska zlokalizowane zostało nielegalne wysypisko odpadów komunalnych. Fakt tym bardziej zadziwiający i bulwersujący, że od lipca 2013r.  funkcjonuje realizowany przez gminy system odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. W ramach opłat, które każdy ponosi na rzecz gminy, możliwe jest oddawanie, bez limitów ilościowych, wszystkich podstawowych rodzajów odpadów komunalnych, wytwarzanych w gospodarstwie domowym (surowce wtórne, zmieszane odpady, popiół z palenisk domowych, bio odpady).

Dodatkowo dwa razy w roku (wiosna, jesień) organizowana jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych, czyli wszelkich niepotrzebnych i zużytych mebli, wykładzin, drzwi, okien, opon samochodowych itp. oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Ponadto w każdy piątek od godziny 8:00 do 10:00 i od 15:00 do 17:00 funkcjonuje w Komarówce Podlaskiej Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który BEZPŁATNIE przyjmuje wszelkie odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady w postaci gruzu budowlanego i odpadów poremontowych, odpady papy, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki, opakowania po środkach ochrony roślin, chemikaliach czy farbach, oleje przepracowane i wiele innych odpadów.

Na terenie Gminy realizowany jest także od kilku lat program usuwania azbestu, gdzie gmina pokrywa w całości koszty transportu i utylizacji azbestu.

Przykre, że pomimo takiego wachlarzu możliwości właściwego, prawidłowego i zgodnego z obowiązującym prawem zagospodarowania powstałych odpadów komunalnych zdarzają się właściciele nieruchomości, którzy nadal przyczyniają się do zaśmiecania i zanieczyszczania środowiska. Nie wynika to bynajmniej z niewiedzy czy braku informacji lub nieodpowiedniej edukacji. Wieloletnie nawyki w pozbywaniu się odpadów “jakbądź” czy “gdziebądź” i brak minimalnych chęci do wysiłku, aby to co zostało wytworzone zagospodarować tak, jak powinno to zostać wykonane powodują, że stan środowiska zamiast się polepszać jest nadal sukcesywnie pogarszany.

Każdy mieszkaniec ponosi koszt za sprzątanie takich nielegalnych wysypisk śmieci więc wspólnie minimalizujmy je, by żyć w czystym i miłym otoczeniu.

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!