DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

1. Nazwa podmiotu publicznego

Gmina Komarówka Podlaska zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gmina Komarówka Podlaska.

2. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2018-02-28 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-25 r.

3. Dane kontaktowe

Osoba do kontaktu: Kinga Eljaszuk

Email: komarowka@komarowka.home.pl

Telefon: 83 353 50 04

4. Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej.

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych - zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

5. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-02-24 r.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny ITLU Sp. Z o.o. ul. Nałęczowska 51A, 20-701 Lublin.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

7. Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

8. Dokumenty

Na stronach gminy znajduje się wiele plików do pobrania. Większość z nich pochodzi z zasobów wewnętrznych. Może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik.

Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu.

Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym.

W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

10. Dodatkowe informacje

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 • Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków.
 • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB.
 • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie.
 • Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.
 • Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób, które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.

W najwyżej na stronie umiejscowionym menu znajdują się pomocne opcje:

 • „Wersja kontrastowa”
 • „Wersja tekstowa”
 • „Powiększanie i pomniejszanie czcionki”
 • „Wersja czytana – lektor”
 • „Wersja językowa”
KONTRAST

Kontrast kolorystyczny elementów przekazujących treści ma stosunek jasności tekstu do tła co najmniej 4,5 do 1.

ZMIANA ROZMIARU STRONY

Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

FIREFOX, CHROME, INTERNET EXPLORER
 • [CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
 • [CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
OPERA
 • [SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
 • [-] aby pomniejszyć widok

OPISY ALTERNATYWNE GRAFIK I ZDJĘĆ

W serwisie Gmina Komarówka Podlaska pamiętamy, aby do grafik i zdjęć, prezentujących istotne informacje, dodać opisy alternatywne. Ponadto przyciski i pola formularzy są właściwie opisane.

11. Dostępność architektoniczna

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Krótka 7 oznaczone szyldem Urzędu Gminy. Do wejścia prowadzą schody z poręczami. Poręcze pozwalają na prawostronne i lewostronne korzystanie ze schodów. Drzwi wejściowe nie są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników urzędu przy wejściu do budynku po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem: +48 83 353 50 04. Pomieszczenie pracownika sekretariatu, gdzie można uzyskać podstawowe informacje odnośnie możliwości załatwienia sprawy, znajduje się po lewej stronie od wejścia. Na ścianie na wprost wejścia wywieszony jest spis pokojów Urzędu Gminy. Gabinet Wójta Gminy jest dostępny dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.
2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
Budynek nie posiada windy. Przemieszczanie się na wyższe kondygnacje możliwe jest wyłącznie po schodach. Osoby z niepełnosprawnością ruchową swobodnie mogą się poruszać jedynie w obrębie parteru budynku ze swobodnym dostępem na salę konferencyjną, która może stanowić salę obsługi. Toalety w budynku nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim, poza ogólnodostępną jedną toaletą znajdującą się na parterze budynku.
3. Opis dostosowań, np. posiadanie pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
W urzędzie nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Budynek nie posiada pochylni ani platform przystosowanych do poruszania się przy ich pomocy przez osoby niepełnosprawne. Osoby mające trudności w poruszaniu się są obsługiwane na sali konferencyjnej na parterze budynku przez właściwego pracownika, wezwanego najczęściej za pośrednictwem sekretariatu. W Punkcie Obsługi Interesanta (Sekretariat) oraz na sali konferencyjnej Urzędu Gminy dostępne są przenośne pętle indukcyjne, które mają za zadanie pomóc osobom z dysfunkcją słuchu podczas załatwiania spraw urzędowych.
4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej posiada jedno oznaczone miejsce parkingowe dla osoby z niepełnosprawnością. Miejsce to znajduje się jako pierwsze naprzeciwko wejścia do budynku od ul. Krótkiej.
5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
W tutejszym urzędzie nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

Osoby uprawnione, tj. osoby mające trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się i wymagające w związku z tym wsparcia w kontaktach z organami administracji publicznej, mogą korzystać z pomocy przy załatwianiu spraw w Urzędzie Gminy w Komarówce Podlaskiej poprzez wykorzystanie środków wspierających komunikowanie się w szczególności poprzez:
• wysyłanie korespondencji na adres: Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej ul. Krótka 7, 21-311 Komarówka Podlaska
• korzystanie z poczty elektronicznej: adres e-mail: komarowka@komarowka.home.pl
• przesyłanie faksów: nr faksu (83) 353 50 04,
• korzystanie z elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.
• w przypadku osobistej wizyty w Urzędzie Gminy, osoby z niepełnosprawnością obsługujemy w sali konferencyjnej UG.

Koordynatorem do spraw dostępności jest Pani Kinga Eljaszuk kinga.eljaszuk@komarowka.home.pl.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 83 353 50 04. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Aplikacje mobilne

Podmiot publiczny nie udostępnia aplikacji mobilnej

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI Komarówka Podlaska marzec 2022r.

RAPORTY O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO:

– Raport za rok 2020

 

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej

 

Wynik validatora

* Niniejszy Certyfikat potwierdza, że aplikacja (strona internetowa) jest zgodna ze standardem WCAG 2.1 (na poziomie minimum AA). Nie uwzględnia poziomu dostępności wszystkich publikowanych treści.