Do Pobrania

11 grudnia 2018

ZGŁOSZENIE AWARII INSTALACJI SOLARNEJ DO FIRMY SOLARTIME

Wniosek o świadczenie wychowawcze 500+ na okres zasiłkowy 2021/2022 [wniosek 500 plus]

oświadczenie dla osób przebywających za granicami kraju a ubiegających się o świadczenie wychowawcze [OŚWIADCZENIE KOORDYNACJA]

Ponadto wnioskodawca, którego członek rodziny przebywa poza granicami kraju zobowiązany jest dołączyć do wniosku niżej wskazaną dokumentację:
1. umowę o pracę z pracodawcą zagranicznym lub inny dokument urzędowy potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej poza granicami Polski,
2. dokumentację potwierdzającą status zawodowy członka rodziny pozostającego w Polsce, np. zaświadczenie pracodawcy, zaświadczenie z Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające zakres ubezpieczenia, bądź oświadczenie w powyższym przedmiocie,
3. zaświadczenie A1 wystawione przez ZUS lub równorzędną instytucję zagraniczną, informujące o podleganiu pod dane ustawodawstwo w zakresie zabezpieczenia
społecznego w przypadku pracownika delegowanego oraz w sytuacji osoby prowadzącej działalność gospodarczą w Polsce i oddelegowującą się do pracy poza
granice Rzeczypospolitej Polskiej.
4. decyzję instytucji zagranicznej ustalająca prawo do świadczeń rodzinnych (przyznającą lub odmowną) – o ile taka decyzja została wydana,
5. zaświadczenie pracodawcy/instytucji podatkowej o uzyskanych dochodach zagranicznych.
W przypadku nie dających się usunąć przeszkód w dostarczeniu wyżej wymienionych dokumentów, wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia wyjaśnień w powyższym
przedmiocie opatrzonych klauzulą o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Oświadczenie rodzica o miejscu zamieszkania dziecka oraz uczęszczaniu do placówki przedszkolnej poza terenem Gminy Komarówka Podlaska

Karta Dużej Rodziny od 1 stycznia 2019 roku:

formularz ZKDR-01.(4321090_4329713)

formularz ZKDR-02.(4321092_4329726)

formularz ZKDR-03.(4321095_4329733)

formularz ZKDR-04.(4321097_4329738)

wniosek KDR.(4321078_4329686)

Oświadczenie o wartości sprzedaży nap. alkoholowych