„Elektroniczne usługi publiczne i dostęp do informacji przestrzennej dla mieszkańców subregionu bialskiego województwa lubelskiego”

19 marca 2024

Projekt pn. „Elektroniczne usługi publiczne i dostęp do informacji przestrzennej dla mieszkańców subregionu bialskiego województwa lubelskiego, jest projektem partnerskim, realizowanym przez Gminy: Komarówka Podlaska, Ulan-Majorat (partner wiodący), Wohyń, Wola Uhruska i Wyryki.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności i jakości usług publicznych świadczonych przez urzędy Jednostek Samorządu Terytorialnego realizujących projekt. Cel bezpośredni projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację do następujących celów szczegółowych:

 • informatyzacja procesów wewnętrznych projekt poprzez rozbudowę, modernizację i wdrożenie nowych systemów informatycznych,
 • zwiększenie dostępności informacji sektora publicznego poprzez rozbudowę zintegrowanej infrastruktury informacji przestrzennej i udostępnienie zasobów informacji sektora publicznego,
 • uruchomienie nowych e-usług oraz poprawa funkcjonalności i e-dojrzałości istniejących e-usług poprzez tworzenie i rozwijanie platform e-usługowych,
 • wzmocnienie cyberbezpieczeństwa dla zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych  e-usług.

 

Planowane jest uruchomienie e-usług dla mieszkańców i przedsiębiorców charakteryzujących się wysokim poziomem dojrzałości (117 usług transakcyjnych – 4 poziom oraz 150 usług spersonalizowanych – 5 poziom), większość z nich charakteryzuje wysoki potencjał korzystania (dotyczą często załatwianych spraw).

Uruchomienie e-usług będzie możliwe dzięki zaplanowanym w projekcie działaniom: wdrożeniu i modernizacji systemów informatycznych w urzędach gmin i modernizacji infrastruktury sieciowo-sprzętowej w zakresie niezbędnym dla zaplanowanych działań.

Projekt zakłada integrację systemów informatycznych urzędów oraz uruchomienie dedykowanych rozwiązań front-office dla mieszkańców. Zakłada się maksymalne wykorzystanie rozwiązań realizowanych na poziomie krajowym, w tym mechanizmów platformy ePUAP, Węzła Krajowego, usługi mObywatel, Krajowego systemu e-Doręczeń.

Zaplanowano udostępnienie baz danych zawierających zdigitalizowane zasoby informacji sektora publicznego poprzez API (Interfejs Programowania Aplikacji). Przewiduje się wykorzystanie aplikacji na urządzenia mobilne, a wszystkie rozwiązania dostępne dla mieszkańców będą dostępne przez strony responsywne. Systemy wdrażane w ramach projektu będą spełniać wymagania dotyczące interoperacyjności i wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych. Zaplanowane rozwiązania uwzględniają potrzeby osób z niepełnosprawnością.

W ramach projektu planuje się:

 • opracowanie dokumentacji technicznej projektu i przeprowadzenie zamówień publicznych,
 • uzupełnienie infrastruktury sprzętowej w zakresie koniecznym dla realizacji dalszych działań,
 • rozbudowę i modernizację systemów wewnętrznych urzędów, w tym zakup i wdrożenie nowych systemów informatycznych,
 • digitalizację zasobów informacji sektora publicznego,
 • uruchomienie e-usług w oparciu o rozbudowane i zmodernizowane systemy wewnętrzne poszczególnych urzędów,
 • uruchomienie wspólnej dla gmin – partnerów projektu platformy planowania przestrzennego i udostępniania zasobów informacji sektora publicznego,
 • podniesienie cyberbezpieczeństwa urzędów.

 

Po roku od zakończenia realizacji projektu zakłada się osiągnięcie wskaźnika Użytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych na poziomie 1317 osób.

 

Okres realizacji projektu: 31.05.2023 – do 29.08.2025 r.

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 20.12.2023 r.

Całkowity koszt projektu: 8 484 759,43 zł

Dofinansowanie z UE: 7 212 045,52 zł

 

Dofinansowano ze środków z programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Priorytet II Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie (typ projektu 1, 2, 4, 5)

 

#FunduszeUE
#FunduszeEuropejskie

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!