Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komarówce Podlaskiej poszukuje osoby do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych w zawodzie PEDAGOG SPECJALNY

8 maja 2023

Warunki współpracy:
I Zatrudnienie na umowę zlecenie – 20 h w miesiącu, stawka za 1 h – 64,00 zł brutto

II Zakres przewidzianych zadań:
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie: pedagog specjalny

Kwalifikacje: zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz.1598):

III Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej trzymiesięczne doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi zdobyte w jednej z następujących jednostek:
1) szpitalu psychiatrycznym;
2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
4) ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;
5) warsztacie terapii zajęciowej;
6) innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 1. Osoby świadczące usługi muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie: umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań, kształtowania nawyków celowej aktywności, prowadzenia treningu zachowań społecznych.5. Wymagane dokumenty:
  – aktualne CV;
  – kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz kserokopię zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
  – dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań kwalifikacyjnych ustalonych w ww. rozporządzeniu;
  – oświadczenie o niekaralności następującej treści:„ Oświadczam, że nie byłem/am karany/a za przestępstwo popełnione umyślnie i nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne”;
  – oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:„Oświadczam ,że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji ( zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97 roku o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2002 r.,Nr 101,poz.926 z późn.zm.).

 

Osoby spełniające wymagania zapraszamy do składania ofert do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komarówce Podlaskiej ul. Wojska Polskiego 13, 21-311 Komarówka Podlaska.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 83 3535481.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Agnieszka Zieniuk

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!