HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH ZABUDOWA JEDNORODZINNA Z TERENU GMINY KOMARÓWKA PODLASKA w 2022 roku.

13 stycznia 2022

INFORMACJA

Realizując art. 6c ust. 1 i 2, art. 6h oraz art. 6q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 poz. 888), w związku z uchwałą nr XXIII/187/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wójt Gminy Komarówka Podlaska informuje:

  1. Opłaty za odbiór odpadów komunalnych należy uiszczać w sześciu ratach bez wezwania za okresy dwumiesięczne, z dołu gotówką lub przy użyciu karty płatniczej w kasie Urzędu Gminy Komarówka Podlaska, lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Komarówka Podlaska nr 04 8046 1070 2003 0450 1859 0011. Wysokość opłaty wynika ze złożonej przez Państwa deklaracji.
  2. Opłaty, o których mowa w pkt. 1, zobowiązani są państwo uiszczać w terminie do:

20 lutego za styczeń i luty danego roku,

20 kwietnia za marzec i kwiecień danego roku,

20 czerwca za maj i czerwiec danego roku,

20 sierpnia za lipiec i sierpień danego roku,

20 października za wrzesień i październik danego roku,

20 grudnia za listopad i grudzień danego roku.

 

  1. BRAK WPŁATY LUB WPŁATA NIŻSZA OD NALEŻNEJ SPOWODUJE WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO.
  2. W przypadku zmiany danych, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
2022 TWORZYWA

SZTUCZNE, METAL, PAPIER, SZKŁO

POZOSTAŁE

ODPADY

Z SEGREGACJI (ZMIESZANE)

ODPADY

ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI

OBJAZDOWA ZBIÓRKA ELEKTRONIKI, WIELKOGABARYTÓW,

ZUŻYTYCH OPON

POPIOŁY
LUTY 10 luty 11 luty 11 luty
KWIECIEŃ 7 kwiecień 8 kwiecień 8 kwiecień

21 kwiecień

MAJ 5 maj 6 maj 6 maj

18 maj

31 maj 6 maj
CZERWIEC 6 czerwiec 7 czerwiec 7 czerwiec

20 czerwiec

LIPIEC 1 lipiec 2 lipiec 2 lipiec

21 lipiec

SIERPIEŃ 1 sierpień 2 sierpień 2 sierpień

16 sierpień

WRZESIEŃ 2 wrzesień

14 wrzesień

1 wrzesień
PAŹDZIERNIK 3 październik 4 październik 4 październik

18 październik

GRUDZIEŃ 1 grudzień 2 grudzień 2 grudzień

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!