Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych – odpady komunalne

5 czerwca 2020

INFORMACJA

W dniu 15 maja 2020 roku Rada Gminy Komarówka Podlaska uchyliła uchwałę w sprawie  odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Komarówka Podlaska (Uchwała Nr XIII/108/2020 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/131/2013  Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 7 marca 2013 r.w sprawie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (Dz. Woj. Lub. 2020 poz. 2892).

W związku z powyższym od 1 lipca 2020 roku nastąpi wyłączenie nieruchomości niezamieszkałych z gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Od 1 lipca 2020 roku właściciele nieruchomości niezamieszkałych są zobowiązani zawrzeć indywidualne umowy na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych z uprawnionym podmiotem, czyli firmą, która uzyskała odpowiedni wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Komarówka Podlaska.(wykaz firm w załączeniu oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy).

Do nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, zalicza się m.in. obiekty publiczne takie jak: szkoły, przedszkola, urzędy, biblioteki, apteki, ośrodki zdrowia, obiekty produkcji, usług i handlu, spółdzielnie, warsztaty, banki, urzędy pocztowe, biura, sklepy, restauracje, pensjonaty, domy letniskowe oraz cmentarze i gospodarstwa rolne.  W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części: przeznaczoną na cele mieszkalne oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni zawrzeć odrębną, dodatkową umowę na wywóz odpadów komunalnych wytwarzanych w wyżej wymienionych nieruchomościach.

Właściciele nieruchomości mieszanych zobowiązani są wobec powyższego do:

− uiszczania opłaty w gminie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej;

− indywidualnego zawarcia umowy na odbiór odpadów z jednostką wywozową – na część nieruchomości niezamieszkałej (na której prowadzona jest działalność gospodarcza i zatrudnieni są pracownicy).

Zatem, niedopuszczalne jest wspólne gromadzenie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego (części zamieszkałej objętej systemem gminnym) z odpadami z prowadzonej działalności gospodarczej.

Informujemy również, iz zgodnie z art. 6  ust. 1 i 5a  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) właściciele nieruchomości niezamieszkałych są obowiązani do udokumentowania pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w formie umów i dowodów uiszczania opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz okazania ich wójtowi gminy, który jest obowiązany do kontroli tychże umów i dowodów opłat.

Ponadto przypominamy, iż  zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3  w/w ustawy właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych.

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej świadczących usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych

EKOLIDER

Lucin 4, 08-400 Garwolin
Jarosław Wyglądała

NIP: 826-001-28-95

tel. 25 / 682 76 00

tel. 25 / 683 09 53

 

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o. o. w Parczewie

  1. Piwonia 73, 21-200 Parczew

NIP: 539-000-26-98

tel.  502-031-900

tel. 83 / 355 12 68

 

RAGO Sp. z o. o

  1. Rynek 16, 21-146 Jeziorzany

NIP: 714-201-85-51

tel. 81 / 856 65 00

tel. 661 068 116

 

Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunalne DMTZS

Trzebieszów Drugi 89, lok. 21 21-404 Trzebieszów

Spółka z o. o.

NIP: 825-217-59-44

tel. 83/ 371- 48-05

 

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!