Informacja w sprawie obowiązku zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne

22 września 2021

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888) oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Komarówka Podlaska, każdy właściciel nieruchomości niezamieszkałych (obiekty produkcyjne, usługowe, handlowe, warsztaty, biura, sklepy, szkoły, przedszkola itp., na których powstają odpady komunalne, jest zobowiązany zawrzeć indywidualną umowę na wywóz odpadów komunalnych z firmą, która uzyskała odpowiedni wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Komarówka Podlaska.

W sytuacji, gdy nieruchomość w części przeznaczona jest na cele mieszkaniowe oraz w części prowadzona jest działalność gospodarcza (tzw. nieruchomości mieszane), właściciele nieruchomości powinni zawrzeć odrębną, dodatkową umowę na wywóz odpadów komunalnych niewytwarzanych w gospodarstwie domowym.

Jeżeli obowiązki wskazane w ustawie mogą jednocześnie dotyczyć kilku podmiotów, obowiązany do ich wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością. W takim przypadku podmioty mogą w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, wskazać podmiot obowiązany do wykonania obowiązków wynikających z ustawy.

Właściciele nieruchomości, którzy nie są objęci gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi (dot. nieruchomości niezamieszkałych i mieszanych), wykonując obowiązek pozbywania się odpadów komunalnych zgodnie z przepisami prawa, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej świadczących usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych

EKOLIDER

Lucin 4, 08-400 Garwolin
Jarosław Wyglądała

NIP: 826-001-28-95

tel. 25 / 682 76 00

tel. 25 / 683 09 53

 

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o. o. w Parczewie

Piwonia 73, 21-200 Parczew

NIP: 539-000-26-98

tel.  502-031-900

tel. 83 / 355 12 68

 

RAGO Sp. z o. o

Rynek 16, 21-146 Jeziorzany

NIP: 714-201-85-51

tel. 81 / 856 65 00

tel. 661 068 116

 

ECOGLOBE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
ul.Tadeusza Kościuszki 107D,
21-560 Międzyrzec Podlaski

NIP: 5372653764

Regon: 386522140

tel. +48.511 321 524

 

Wójt kontroluje przestrzegania i stosowania przepisów prawa w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, w tym posiadanie ww. umów i dowodów uiszczania opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych.

Gmina obowiązana jest prowadzić ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości obowiązków wynikających z ww. ustawy.

Ponadto przypominamy właścicielom nieruchomości oraz podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, że niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami z prowadzonej działalności gospodarczej. Należy pamiętać, iż każdy właściciel nieruchomości, który nie wykonuje obowiązków wynikających z zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podlega karze grzywny. Kara grzywny określana jest zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Reasumując, jeżeli dotychczas przedsiębiorcy z terenu gminy Komarówka Podlaska nie zawarli umowy, zobowiązani są niezwłocznie tego dokonać i kopię tego dokumentu przesłać lub dostarczyć do Urzędu Gminy. Przedsiębiorcy, którzy zawarli umowy, a nie dostarczyli jeszcze kopii do Urzędu Gminy, powinni niezwłocznie tego dokonać.

W razie pytań prosimy o kontakt: tel. (83) 353 50 04, e-maial: a.kurianowicz@komarowka.home.pl

 

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!