Informacja w sprawie oferty realizacji zadania publicznego złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

17 maja 2023

Wójt Gminy Komarówka Podlaska informuje, że w dniu 16 maja 2023 r. organizacja pozarządowa: Stowarzyszenie „Nadzieja i Przyszłość” złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego – Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej w gminie Komarówka Podlaska.

Złożona uproszczona oferta realizacji zadania publicznego spełnia wymagania formalne określone w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571), tj. wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 złotych i zadanie jest realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Zadanie powyższe oferent planuje realizować w terminie od dnia 20.05.2023 r. do dnia 31.07.2023 r., a wysokość środków finansowych, o jaką podmiot wnioskuje, wynosi 9289,77 zł.

Zadanie ma charakter lokalny, jego realizacja przewidziana jest na terenie Gminy Komarówka Podlaska oraz dotyczy mieszkańców Gminy.

Biorąc pod uwagę zarówno grupę adresatów, opis działań oraz opis potrzeb należy uznać jego realizację za celową.

Zgodnie z art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Gmina Komarówka Podlaska zamierza zlecić Stowarzyszeniu „Nadzieja i Przyszłość” realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Biorąc powyższe pod uwagę Wójt Gminy Komarówka Podlaska w myśl art. 19 a ust. 3 wymienionej wyżej ustawy informuje, że do dnia 24 maja 2023 r. do godz. 15:30 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy składać, w formie pisemnej do Urzędu Gminy Komarówka Podlaska, ul. Krótka 7, 21-311 Komarówka Podlaska lub drogą elektroniczną, na adres e-mail: komarowka@komarowka.home.pl od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30

Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Wójt Gminy Komarówka Podlaska niezwłocznie zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego ze Stowarzyszeniem „Nadzieja i Przyszłość”.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego.

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!