Informujemy, iż od 1 września 2021 r. rozpoczynamy realizację projektu „Plan na sukces – zostań przedsiębiorcą!”, w ramach którego udzielać będziemy dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

28 lutego 2022

Udzielamy dotacji na założenie firmy!!!

Informujemy, iż od 1 września 2021 r. rozpoczynamy realizację projektu „Plan na sukces – zostań przedsiębiorcą!”, w ramach którego udzielać będziemy dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

  • Przygotujemy 60 osób do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.
  • Dotację i wsparcie pomostowe otrzyma 50 osób.

 

Kogo zapraszamy?

Projekt skierowany jest do osób fizycznych w wieku 30 lat i więcej z terenu województwa lubelskiego, pozostających bez pracy, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu :

1) osoby bezrobotne (tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne), bierne zawodowo, zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

a) osoby starsze (w wieku 50 lat i więcej),

b) kobiety,

c) osoby z niepełnosprawnościami,

d) osoby długotrwale bezrobotne,

e) osoby o niskich kwalifikacjach,

przy czym co najmniej 60% uczestników będą stanowiły osoby z ww. grup od lit. a do lit. e,

2) mężczyźni w wieku 30 – 49 lat pod warunkiem, że nie będą oni stanowili więcej niż 20% ogółu bezrobotnych objętych wsparciem a nie ogółu uczestników, oraz nie należą do kategorii wskazanych w pkt 1) w lit. c – e oraz w pkt 3) i pkt 5).
Okres realizacji projektu: 01.09.2021 r. – 28.02.2023 r.

Wartość projektu wynosi: 2 067 720,00 zł, a kwota dofinansowania to: 1 757 561,99 zł.

Biuro projektu:
Aleje Racławickie 8/18A, 20-037 Lublin
tel.: 511 067 300
e-mail: plan@csi.info.pl

 


Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości i współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

INFORMACJA O REKRUTACJI

Z przyjemnością informujemy, że od 14 lutego 2022 r. do 3 marca 2022 r. przyjmować będziemy dokumenty rekrutacyjne do projektu „Dotacje na START”.

Wzory dokumentów znajdują się w zakładce – Dokumenty.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych w formie papierowej zgodnie z definicją skutecznego doręczenia wskazaną w § 1 a-c) Regulaminu rekrutacji.

Osobiście dokumenty można składać w biurze projektu:

Aleje Racławickie 8/18A
20-037 Lublin
– w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 16.00.

Za dzień złożenia Formularza rekrutacyjnego uznaje się dzień, w którym formularz zostanie złożony w biurze projektu. Zapraszamy!


03.01.2022 r.
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Informujemy, iż postępowanie z dnia 09.12.2021 r. dotyczące wyboru Wykonawcy na realizację usługi szkoleń „ABC Przedsiębiorczości” oraz szkolenia indywidualnego w ramach projektu „Dotacje na START” zostało rozstrzygnięte. Wybrany został następujący Wykonawca: Cityschool Sp. z o.o. , ul.Hoża 66/68, 00-682 Warszawa


09.12.2021 r.
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY.

Serdecznie zapraszamy do przedstawienia oferty na realizację usługi szkoleń „ABC Przedsiębiorczości” oraz szkolenia indywidualnego w ramach projektu „Dotacje na START”. Szczegóły dotyczące zasad składania ofert można znaleźć TUTAJ. Wersja edytowalna załączników (Zał. Nr 1, Zał. Nr 2, Zał. Nr 3) oraz Zał nr 4.


19.10.2021 r.
REKRUTACJA DO PROJEKTU

Szanowni Państwo, informacja o rozpoczęciu rekrutacji oraz dokumenty związane z realizacją projektu, w tym dokumenty rekrutacyjne, zostaną zamieszczone na stronie internetowej projektu. Obecnie oczekujemy na zatwierdzenie przez Instytucję Zarządzającą przesłanej dokumentacji  rekrutacyjnej do projektu.


01.10.2021 r.
ROZPOCZYNAMY REALIZACJĘ PROJEKTU

Z przyjemnością informujemy, iż z dniem 1 października 2021 r. rozpoczęliśmy realizację projektu „Dotacje na START”. Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie zachęcamy do kontaktu telefonicznego (tel. 511 067 300) lub mailowego (e-mail: dotacje@csi.info.pl).

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!