KARTA DUŻEJ RODZINY

29 sierpnia 2016


KARTA INFORMACYJNA

WYDANIE KARTY/DUPLIKATU KARTY

DUŻEJ RODZINY

Wydanie nr 1
z dnia
10.06.2014r
.

I.

WYMAGANE DOKUMENTY:

wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny/wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny

Przy składaniu wniosku należy okazać dokumenty potwierdzające status dużej rodziny, składającej się z rodziców (jednego rodzica) mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, oraz do 25 roku życia w przypadku dzieci niepełnosprawnych pozostających pod opieką rodzica.

Kserokopie dokumentów nie są potwierdzeniem.

Wraz z wnioskiem należy przedłożyć następujące dokumenty:

a) w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość

b) w przypadku dzieci do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość

c) w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce

d) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności

e) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,

f) w przypadku osób o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,

II.

OPŁATY:

bez opłat

III.

MIEJSCE ZŁOŻENIA:

Urząd Gminy,

pok. nr 6

IV.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

I piętro pok. 12, tel. (83) 353 50 04

e-mail: komarowka@home.pl

V.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Karta zostanie wydana po weryfikacji wniosku, nie później niż 1 miesiąc po jego złożeniu.

VI.

TRYB ODWOŁAWCZY: nie przysługuje

VII.

PODSTAWA PRAWNA:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

VIII.

UWAGI:

Karta „Dużej Rodziny” zapewnia dużym rodzinom korzystanie ze stałych, tymczasowych lub okazjonalnych ulg oferowanych przez instytucje, przedsiębiorstwa i firmy działające na terenie kraju, uczestniczące w Programie „Duża Rodzina”.

WAŻNE INFORMACJE:

Karta „Dużej Rodziny”:

1) wydawana jest na czas spełniania warunków uczestnictwa w Programie,

2) jest imienna – wyrabiana dla każdego członka rodziny ujętego we wniosku, zawiera imię i nazwisko uprawnionego, numer,

3) ma charakter osobisty – ważna jest jedynie z dokumentem potwierdzającym tożsamość. Nie może być użyczana bądź odstępowana przez użytkownika innym nieupoważnionym osobom,

4) nie jest kartą kredytową, płatniczą, bankomatową, ani też nie zastępuje żadnej formy płatności,

5) jest własnością Gminy Komarówka Podlaska, dlatego użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Urząd Gminy Komarówka Podlaska o utracie karty lub prawa do jej użytkowania,

Wniosek o przyznanie karty dużej rodziny lub wydanie duplikatu karty dużej rodziny [pobierz wniosek]

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!