Konkurs „Moda na Seniora”- Klub seniora w Komarówce

1 czerwca 2018

Konkurs na wybór partnera/partnerów do opracowania
i realizacji projektu pt. „
Moda na Seniora-utworzenie klubu seniora w Komarówce Podlaskiej” przewidzianego do złożenia w konkursie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020,
w ramach Działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Konkurs otwarty nr RPLU.11.02.00-IZ.00-06-004/18.

Gmina Komarówka Podlaska działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1460), ogłasza otwarty nabór
na partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych, do wspólnej realizacji projektu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Konkurs otwarty nr RPLU.11.02.00-IZ.00-06-004/18, którego Wnioskodawcą będzie Gmina Komarówka Podlaska.

 

Nabór Partnerów odbywać się będzie w terminie od 01.06.2018 r. do 22.06.2018 r.,
do godz. 9:00.

Projekt będzie realizowany na podstawie umowy partnerskiej zawartej pomiędzy Gminą Komarówka Podlaska (Liderem projektu) oraz partnerem spoza sektora finansów publicznych, wybranym w trybie konkursu, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie.

Niniejsze ogłoszenie wraz z Regulaminem Konkursu zostało umieszczone na stronie internetowej Gminy Komarówka Podlaska:  http://komarowkapodlaska.pl/

Oferta powinna być sporządzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu Konkursu.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Nabór partnera do projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Priorytet Inwestycyjny 9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.” pocztą lub osobiście w terminie od 01.06.2018  roku do 22.06.2018  r.  do godz. 9:00 na adres: Gmina Komarówka Podlaska, ul. Krótka 7, 21-311 Komarówka Podlaska. (decyduje data wpływu). Wszelkie pytania związane z prowadzonym naborem należy kierować w formie pisemnej na adres: Gmina Komarówka Podlaska, ul. Krótka 7, 21-311 Komarówka Podlaska., e-mail: komarowka@home.pl tel. 83 35 35 004.

7A. Wzór minimalnego zakresu umowy partnerskiej

Załącznik-nr-1-do-ogłoszenie o konkursie

Załącznik-nr-2-do-ogłoszenia-formularz zgłoszeniowy

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!