„Konsultacje projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Komarówka Podlaska na lata 2021-2030”

7 czerwca 2022

Wójt Gminy Komarówka Podlaska działając w oparciu o art. 5a ust. 1 i 2 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 199  r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559), w nawiązaniu do art. 16b ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 poz. 226, ze zm.)  podaje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Komarówka Podlaska na lata 2021-2030.

Wójt Gminy Komarówka Podlaska informuje, że:

 1. Wszyscy zainteresowani, w dniach od 07.06.2022 r. do 21.06.2022 r. mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, tj. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Komarówka Podlaska na lata 2021-2030.
 2. Dokumentacja sprawy dostępna jest na niniejszej stronie internetowej oraz jest wyłożona do wglądu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej,
  ul. Wojska Polskiego 13, 21-311 Komarówka Podlaska.
 3. Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w terminie określonym powyżej.
 4. Uwagi i wnioski należy składać na formularzu konsultacyjnym umieszczonym na niniejszej stronie internetowej:
  1. drogą elektroniczną, przesyłając formularz na adres: gops@komarowkapodlaska.org
 1. pisemnie, przesyłając formularz na adres pocztowy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komarówce Podlaskiej, ul. Wojska Polskiego 13, 21-311 Komarówka Podlaska, z dopiskiem „Konsultacje projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Komarówka Podlaska na lata 2021-2030
 2. ustnie do protokołu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej,
  Wojska Polskiego 13, 21-311 Komarówka Podlaska, tel. 83 3535481 (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu).
 1. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komarówce Podlaskiej.
 2. Uwagi i wnioski zgłoszone po dniu 21.06.2022 r. zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

W związku ze stanem epidemii i rozprzestrzenianiem się COVID-19 na terenie województwa lubelskiego oraz w trosce o zdrowie mieszkańców rekomendujemy zgłaszanie uwag i wniosków przede wszystkim pocztą elektroniczną.

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY KOMARÓWKA PODLASKA NA LATA 2021-2030

ZARZĄDZENIE NR 52/22 WÓJTA GMINY KOMARÓWKA PODLASKA z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Komarówka Podlaska na lata 20212030.

Konsultacje społeczne – formularz uwag/propozycji

Ogłoszenie

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!