Miło nam poinformować, iż Kompleksowa termomodernizacja Remizy OSP w Komarówce Podlaskiej została zakończona

30 listopada 2020

Projekt pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku remizy OSP w miejscowości Komarówka Podlaska” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

W dniu 29 października 2019 r. podpisano umowę na dofinansowanie projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku remizy OSP w miejscowości Komarówka Podlaska”. Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu wynosi 849 789,10 zł

Wydatki kwalifikowalne 633 690,32 zł

Wartość robót (z umowy z wykonawcą) wynoszą 747 840,00 zł brutto

W ramach termomodernizacji zostały przeprowadzone następujące prace:

  • docieplenie stropu ostatniej kondygnacji wełną mineralną,
  • wymianę drzwi zewnętrznych
  • wymianę bram garażowych,
  • wymianę okien na okna PCV,
  • wymianę źródła ciepła na kocioł na biomasę (pellet),
  • wymianę instalacji oświetlenia na energooszczędną typu LED,
  • budowę instalacji fotowoltaicznej dachu budynku,
  • wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w sali bankietowej.
  • Przystosowanie łazienki do osób niepełnosprawnych
  • Zakup i montaż schodowłazu.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości środowiska naturalnego na terenie Gminy Komarówka Podlaska wpływająca na wzrost jakości życia mieszkańców oraz zwiększenie konkurencyjności obszaru, zintensyfikowanie działań zwiększających efektywność energetyczną sektora publicznego,  łagodzenie zmian klimatu poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z OZE.

Realizacja projektu przyniesie korzyści społeczno-gospodarcze zarówno w wymiarze lokalnym oraz regionalnym. Inwestycja wpłynie na realizację aktualnej polityki energetycznej.

Bezpośrednio wpłynie na ograniczenie zapotrzebowania na energię cieplną, co wpłynie na zmniejszenie zużycia konwencjonalnych surowców energetycznych oraz poprawę efektywności ich wykorzystywania. W efekcie realizacji projektu nastąpi również spadek zapotrzebowania na energię elektryczną z sieci, co przyczyni się do ograniczenia negatywnego wpływu funkcjonowania energetyki zawodowej na środowisko. Efektem redukcji emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprawa stanu środowiska naturalnego gminy podnosząca jej atrakcyjność i konkurencyjność.

W ujęciu lokalnym przedsięwzięcie wpłynie na zaspokojenie potrzeb społecznych, poprawę warunków technicznych i zwiększenie komfortu użytkowników budynku remizy OSP w Komarówce Podlaskiej, możliwość utrzymania stałej temperatury we wszystkich pomieszczeniach, dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;

Prace remontowe zakończono w dniu 30 listopada 2020 roku.

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!