„Moda na seniora – utworzenie klubu seniora w Komarówce Podlaskiej”

28 lutego 2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społeczny w Komarówce Podlaskiej jest realizatorem  projektu „Moda na seniora – utworzenie klubu seniora w Komarówce Podlaskiej” współfinansowanego ze środków  Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa 11. Włączenie społeczne Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne

Głównym celem projektu jest:

Wzrost dostępności usług społecznych dostosowanych do specyficznych potrzeb mieszkańców Gminy Komarówka Podlaska dla 120 osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez rozwój środowiskowych form pomocy dla osób starszych (kluby seniora)oraz utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.

Projekt stanowi odpowiedź na potrzeby, problemy i zdiagnozowane deficyty w zakresie usług społecznych na terenie Gminy Komarówka Podlaska

Dzięki wsparciu działalności klubu seniora oraz wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, nastąpi wzrost dostępności do wysokiej jakości usług społecznych użyteczności publicznej dla 120 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Komarówka Podlaska.

Planowane efekty:

W związku z realizacją projektu nastąpi rozwój zintegrowanych usług społecznych dostosowanych do specyficznych potrzeb mieszkańców, w tym usług środowiskowych, wpłynie również na ograniczenie bariery możliwości rozwojowych, jaką jest wykluczenie z dostępu do podstawowych usług publicznych.

Całkowita wartość projektu wynosi: 1 502 566,80 PLN 

Dofinansowanie projektu z UE: 1 340 566,80 PLN

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!