,,Montaż odnawialnych źródeł energii w Gminie Komarówka Podlaska – zadanie 1’’

24 listopada 2020

Gmina Komarówka Podlaska realizuje projekt pn. ,,Montaż odnawialnych źródeł energii w Gminie Komarówka Podlaska – zadanie 1’’ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, zawartą umową z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w dniu 12.05.2020 r. o numerze RPLU.04.01.00-06-0177/19-00.

W ramach projektu zostanie wykonanych 151 zestawów instalacji kolektorów słonecznych montowanych na budynkach mieszkalnych osób fizycznych, w tym :

– 122 zestawów, każdy składający się z 2 kolektorów słonecznych oraz zasobnika ciepłej wody użytkowej o pojemności 200 dm3,

– 29 zestawów, każdy składający się z 3 kolektorów słonecznych oraz zasobnika ciepłej wody użytkowej o pojemności 300 dm3,

– 1 zestawu instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy Komarówka Podlaska.

Dostawa i montaż 44 szt. kotłów na biomasę w budynkach mieszkalnych osób fizycznych  w tym:

– 22 szt. o mocy minimalnej kotła 15 kW,

– 15 szt. o mocy minimalnej kotła 20 kW,

– 6 szt. o mocy minimalnej kotła 25 kW,

– 1 szt. o mocy minimalnej kotła 40 kW,

Planowany termin zakończenia projektu  przewiduje się na dzień 30.11.2021r.

Wartość całkowita projektu wynosi  2 732 073,00

Dofinansowanie projektu 1 769 238,20

Bezpośrednim celem realizacji projektu jest poprawa jakości środowiska naturalnego na terenie Gminy Komarówka Podlaska wpływająca na wzrost jakości życia społeczności lokalnej oraz zwiększenie konkurencyjności obszaru.

Zrealizowanie projektu przyniesie oprócz celu bezpośredniego również redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza. Zakres rzeczowy projektu przyczyni się do podniesienia jakości życia mieszkańców Gmin objętych projektem oraz do poprawy stanu środowiska, w którym żyją. Wytwarzając dane ilości energii ze źródeł odnawialnych przyczyniamy się do proporcjonalnego zmniejszenia emisji szkodliwych gazów.

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!