NABÓR PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH DO GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY KOMARÓWKA PODLASKA DO 2030 R.

11 lipca 2023

Szanowni Państwo,

zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/274/2023 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 9 marca 2023r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Komarówka Podlaska wyznaczono obszar rewitalizacji składających się z jednostek:

1. Kolembrody – powierzchnia 13,046200 km2,

2. Komarówka Podlaska – w skład obszaru wchodzą następujące ulice: Julina Benia, Krótka, ks. Jana Rudnickiego, Lubelska, Ogrodowa, Osiedlowa, Stanisława Staszica, Waleriana Batki, Wiskowska i Wojska Polskiego: powierzchnia: 0,9422720 km2,

3. Żelizna – powierzchnia: 7,562201 km2.

Wyznaczano obszar rewitalizacji o łącznej powierzchni: 21,550673 km2, co stanowi 15,62% całkowitej powierzchni gminy, co mieści się w dopuszczalnym wskaźniku 20% powierzchni jednostki samorządu terytorialnego. Dodatkowo, obszar ten zamieszkały jest przez 1 199 mieszkańców, co stanowi 28,09% całej populacji gminy Komarówka Podlaska.

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Nr XXXIX/297/2023 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Komarówka Podlaska do 2030 r. w terminie 10.07.2023 r. – 11.08.2023r.  prowadzony będzie nabór propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji. Celem naboru jest stworzenie Listy podstawowych i uzupełniających przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Proponowane przedsięwzięcia powinny wpisywać się w wyznaczone cele rewitalizacji obejmujące:

Sfera

Cel strategiczny

Cele szczegółowe

Społeczna

1. Wzmocnienie kapitału społecznego i spójności społecznej

1.1. Włączenie społeczne i zawodowe mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznej i w trudnej sytuacji życiowej

1.2 Zagwarantowanie mieszkańcom możliwość wszechstronnego rozwoju i zwiększenie szanse edukacyjnych w obszarze rewitalizacji

1.3 Poprawa dostępności i rozwój usług społecznych, w tym dla osób starszych oraz osób ze szczególnymi potrzebami

Gospodarcza

2. Wzmocnienie sfery gospodarczej

2.1 Ożywienie gospodarcze obszaru rewitalizacji

2.2 Rozwój przedsiębiorczości

Środowiskowa

Techniczna

Przestrzenno-funkcjonalna

3. Odnowa wizerunku obszaru rewitalizacji

3.1 Zagwarantowanie atrakcyjnych przestrzeni oraz obiektów publicznych

3.2 Zwiększenie dostępności przestrzeni publicznej

3.3 Popraw jakości środowiska naturalnego

 

Prosimy o wypełnienie formularza, w którym opiszą Państwo dokładny zakres proponowanego działania. Formularz adresowany jest do:

  • osób fizycznych,
  • instytucji publicznych,
  • organizacji pozarządowych, kół, klubów,
  • podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na obszarze rewitalizacji.

Zgłaszane przedsięwzięcia:

  • powinny być zlokalizowane na  terenie obszaru rewitalizacji Gminy Komarówka Podlaska,
  • powinny być kompleksowe i przekrojowe –  przedsięwzięcie rewitalizacyjne ujmuje działania w sposób kompleksowy tak, aby nie pominąć aspektów: społecznego, gospodarczego, środowiskowego, przestrzennego oraz technicznego, związanych z jego lokalizacją oraz oddziaływaniem na otoczenie.

Zgłoszeń można dokonywać przez złożenie wypłonionego formularza. Należy wypełnić WSZYSTKIE pola formularza. Nie ma ograniczenia co do ilości znaków w polach do wypełnienia. Pola do edycji są rozszerzalne. W razie stwierdzenia braków w formularzu lub w przypadku wątpliwości co do jego treści, Wnioskodawca może być proszony o udzielenie wyjaśnień.

Wypełniony formularz, w terminie od 10.07.2023 r. do 11.08.2023 r. można złożyć:

  • elektronicznie –przesłanie na adres e-mail: komarowka@komarowka.home.pl
  • papierowo przez przesłanie pocztą na adres: Urząd Gminy Komarówka Podlaska, ul. Krótka 7, 21-311 Komarówka Podlaska, w kopercie opisanej „REWITALIZACJA – PRZEDSIĘWZIĘCIA”,
  • papierowo poprzez złożenie w Urzędzie Gminy Komarówka Podlaska, ul. Krótka 7, 21-311 Komarówka Podlaska, sekretariat, w godzinach pracy urzędu, w kopercie opisanej „REWITALIZACJA – PRZEDSIĘWZIĘCIA”, ww wyznaczonym wyżej terminie.

Uwaga!

Złożone formularze poddawane będą weryfikacji. Umieszczenie projektu na liście podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych w Gminnym Programie Rewitalizacji nie jest równoznaczne z aplikowaniem o środki unijne.

Liczymy na Państwa zaangażowanie i zachęcamy do współtworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Komarówka Podlaska do 2030 r.

Dokumenty do pobrania:

1. Zarządzenie Nr 61/23 Wójta Gminy Komarówka Podlaska

2. Regulamin naboru przedsięwzięć – załącznik nr 1

3. Formularz przedsięwzięć rewitalizacyjnych – załącznik nr 2

4. Karta oceny przedsięwzięć rewitalizacyjnych – załącznik nr 3

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!