Nowy okres świadczeniowy 2021-2022 Rodzina 500+, wniosek i informacje

26 marca 2021

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.  można składać już od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną, a od 1 kwietnia drogą tradycyjną – osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

Wnioski drogą elektroniczną można złożyć:

  • za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Empatia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/,
  • przez bankowość elektroniczną oraz
  • portal PUE ZUS.

Wniosek o świadczenie wychowawcze 500+ 2021/2022 [pobierz]

oświadczenie dla osób przebywających za granicami kraju ubiegających się o świadczenie wychowawcze [pobierz]

Ponadto wnioskodawca, którego członek rodziny przebywa za granicą zobowiązany jest dołączyć do wniosku niżej wskazaną dokumentację:
1. umowę o pracę z pracodawcą zagranicznym lub inny dokument urzędowy potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej poza granicami Polski,
2. dokumentację potwierdzającą status zawodowy członka rodziny pozostającego w Polsce, np. zaświadczenie pracodawcy, zaświadczenie z Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające zakres ubezpieczenia, bądź oświadczenie w powyższym przedmiocie,
3. zaświadczenie A1 wystawione przez ZUS lub równorzędną instytucję zagraniczną, informujące o podleganiu pod dane ustawodawstwo w zakresie zabezpieczenia
społecznego w przypadku pracownika delegowanego oraz w sytuacji osoby prowadzącej działalność gospodarczą w Polsce i oddelegowującą się do pracy poza
granice Rzeczypospolitej Polskiej.
4. decyzję instytucji zagranicznej ustalająca prawo do świadczeń rodzinnych (przyznającą lub odmowną) – o ile taka decyzja została wydana,
5. zaświadczenie pracodawcy/instytucji podatkowej o uzyskanych dochodach zagranicznych.
W przypadku nie dających się usunąć przeszkód w dostarczeniu wyżej wymienionych dokumentów, wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia wyjaśnień w powyższym
przedmiocie opatrzonych klauzulą o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Więcej informacji pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-rodzina-500-od-1-lipca-2019-bez-kryterium-dochodowego2

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!