Ogłoszenia Parafialne

6 kwietnia 2020

W dniu 19 marca i 25 marca br., na polecenie Ojca Świętego Franciszka, Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wydała dekret w sprawie sprawowania Triduum Paschalnego w miejscach dotkniętych epidemią. Dnia 21 marca br. Prezydium Konferencji Episkopatu Polski wystosowała wskazania dla biskupów odnośnie do sprawowania czynności liturgicznych w najbliższych tygodniach. W oparciu o te dokumenty, biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną i obostrzenia wprowadzone na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r., (Dz. U. z 2020 r., poz. 522), podtrzymując decyzje zawarte w poprzednich zarządzeniach Biskup Siedlecki Kazimierz Gurda postanawia

 1. Ogólna dyspensa od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane udzielona wszystkim wiernym Diecezji Siedleckiej oraz przebywającym na jej terytorium, obowiązuje do odwołania. Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy św. niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie przypominam, że wierni korzystający z dyspensy są zobowiązani do trwania na osobistej i rodzinnej modlitwie oraz duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje Mszy św. w radiu, telewizji lub Internecie.
 2. Zgodnie z zarządzeniem władz państwowych w liturgii nie może uczestniczyć więcej niż 5 osób, wyłączając z tej liczby osoby sprawujące posługę, dlatego bardzo proszę, aby Msze św. były sprawowane jedynie z ewentualnym uczestnictwem osób związanych z intencją danej Mszy św. (maksymalnie 5 osób). Na drzwiach kościoła należy wywiesić stosowną informację.
 3. W związku z powyższym bardzo proszę o jednoczenie się na modlitwie poprzez środki społecznego przekazu.
 4. Msze św. mogą być sprawowane wyłącznie w kościołach parafialnych, kaplicach szpitalnych i cmentarnych. W domach zakonnych Msze św. mogą się odbywać jedynie bez udziału wiernych świeckich.
 5. W ciągu dnia kościoły powinny być otwarte, aby wierni mieli możliwość ich nawiedzenia i adoracji Najświętszego Sakramentu.
 6. Pamiętając o zakazie odwiedzania osób będących w kwarantannie domowej, zalecam, aby zawiesić tradycyjne comiesięczne i przedświąteczne wizyty u chorych. Pamiętać jednak trzeba o tym, że gdy chory wyraża pragnienie przyjęcia sakramentów św., kapłan nie może odmówić, chyba że stan zdrowia duszpasterza miałby zaszkodzić choremu. Kapelani w szpitalach winni stosować się rygorystycznie do zarządzeń władz szpitalnych.
 7. Na tablicach ogłoszeń, na drzwiach kościoła, na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych należy umieścić stosowne informacje o możliwości korzystania z sakramentu pokuty i pojednania.
 8. Stosownie do norm zawartych w kan. 964 § 1-2 KPK właściwym miejscem sprawowania spowiedzi jest konfesjonał, jednakże z uzasadnionej przyczyny spowiedź może się odbyć także poza konfesjonałem (kan. 964 § 3 KPK). Sytuacja, z którą mamy do czynienia obecnie, bez wątpienia stanowi ową uzasadnioną przyczynę odstępstwa od przywołanego przepisu prawa. W obecnych warunkach można sprawować ten sakrament np. w kościele, w kaplicy, w zakrystii lub w innym godnym miejscu, pozwalającym na zachowanie prywatności i większej odległości między penitentem a spowiednikiem. Nie można jednak spowiadać w mieszkaniach duchownych. Jeśli spowiedź odbywa się w konfesjonale, należy zabezpieczyć kratki folią, która ma być często zmieniana lub dezynfekowana.
 9. Informuję, że Stolica Apostolska wiernym dotkniętym chorobą zakaźną spowodowaną koronawirusem, przechodzącym kwarantannę, a także pracownikom służby zdrowia, członkom rodzin i wszystkim tym, którzy w jakimkolwiek charakterze, także poprzez modlitwę, opiekują się nimi, udziela daru specjalnych odpustów (Dekret Penitencjarii Apostolskiej odnośnie przyznania specjalnych odpustów dla wiernych w obecnej sytuacji pandemii, z dnia 19 marca 2020 r.). Szczegółowe warunki zyskania tego odpustu są zawarte w Dekrecie Penitencjarii Apostolskiej, zamieszczonym na stronie internetowej naszej diecezji.
 • Odnośnie celebracji obchodów Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego należy stosować się do norm zawartych we „Wskazaniach Biskupa Siedleckiego dotyczących Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego” stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. Nie należy zatem wprowadzać własnych inicjatyw duszpasterskich i pobożnościowych.
 • Udział wiernych w celebracji Triduum Paschalnego, jak i adoracji przy tzw. Ciemnicy i Grobie Pańskim jest ograniczona przepisami państwowymi (maksymalnie 5 osób, poza sprawującymi posługę).
 • W parafiach nie należy błogosławić wody w Wielką Sobotę oraz organizować poświęcenia pokarmów na stół wielkanocny. W tym roku obrzęd ten ma mieć charakter liturgii domowej, modlitwa błogosławienia pokarmów na stół wielkanocny powinna być poprowadzona przez ojca lub matkę, ewentualnie inną dorosłą osobę

 

Obchody  Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego w Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Komarówce Podlaskiej

Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej – (Msze Święte w kościele parafialnym godz. 8.00; 9.30; 11.00; 16.00; w kaplicy godz.9.30)

 1. Nie ma procesji z palmami.
 2. Błogosławieństwo palm odbywa się w prezbiterium
 3. Na wejście kapłana śpiewa się antyfonę „Hosanna”.
 4. Znak krzyża, pozdrowienie i krótkie wprowadzenie zawarte w mszale.
 5. Modlitwa błogosławieństwa (Mszał, s. 107)
 6. Czytanie Ewangelii o wjeździe Chrystusa do Jerozolimy, Rok A, (Mt 21, 1-11).
 7. Kolekta mszalna.
 8. Dalsza część liturgii bez zmian.
 9. Celebracje Niedzieli Palmowej i Świętego Triduum Paschalnego sprawowane w   Katedrze Siedleckiej transmitowane będą przez Katolickie Radio Podlasie i stronę internetową parafii katedralnej.

Wielki Czwartek – Msza Wieczerzy Pańskiej – (Msza Święta w kościele parafialnym godz. 19.00)

Wielki Piątek – (rozpoczęcie liturgii o godz.19.00) W Wielki Piątek nie sprawuje się Eucharystii, a liturgia koncentruje się na tajemnicy krzyża. Krzyżowi oddaje się w tym dniu szczególną cześć. Na drzewie krzyża bowiem zawisło Zbawienie świata.

 1. Liturgię należy sprawować według mszału.
 2. Podczas adoracji Krzyża oddaje się mu cześć wyłącznie przez przyklęknięcie lub głęboki ukłon, pocałunek Krzyża należy ograniczyć wyłącznie do celebransa.
 3. W związku z powyższym ten sam sposób adoracji Krzyża obowiązuje   po zakończeniu Liturgii i w Wielką Sobotę.
 4. Przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego odbywa się bez procesji.
 5. Należy zapowiedzieć i zachęcić do adoracji Najświętszego Sakramentu w Wielką Sobotę oraz przypomnieć, że tego dnia nie będzie w kościołach  i innych miejscach poświecenia pokarmów ani wody

Wielka Sobota – W Wielką Sobotę Kościół trwa przy Grobie Pańskim, rozważając mękę i śmierć Chrystusa oraz Jego zstąpienie do otchłani, a także modli się i zachowuje post  w oczekiwaniu na Jego zmartwychwstanie. Wielka Sobota jest dniem ciszy oraz rozważania Męki i Śmierci Chrystusa. Jest dniem oczekiwania na Zmartwychwstanie.

 1. W tym dniu nie ma w kościołach czy innych miejscach, błogosławieństwa pokarmów na stół świąteczny. Obrzęd ten, w tym roku, będą sprawować w domach ojciec albo matka, lub przedstawiciel rodziny przed rozpoczęciem posiłku wielkanocnego. Przypomnieć należy wiernym o poście paschalnym i zachęcić do adoracji Najświętszego Sakramentu.

Wigilia Paschalna – godz.19.00   Wigilia Paschalna jest najstarszą  i najważniejszą ze wszystkich wigilii celebrowanych przez Kościół. Rozpoczyna ona obchód Wielkiej Nocy Zmartwychwstania Pańskiego.

 1. Przed Wigilią Paschalną kończy się adoracja przy Grobie Pańskim.
 2. Nie ma obrzędu błogosławieństwa ognia. Podczas procesji wejścia z zakrystii do prezbiterium należy wnieść paschał i dokonać jego błogosławieństwa.
 3. Obrzęd rozpocząć znakiem krzyża. Po przygotowaniu paschału, kapłan lub diakon, podnosząc paschał, śpiewa na środku prezbiterium jeden raz: „Światło Chrystusa”. Wszyscy: „Bogu niech będą dzięki”. Następnie od paschału zapala się świece, ustawia się paschał przy ambonie i śpiewa „Orędzie wielkanocne”.
 4. Z „Liturgii chrzcielnej” należy tylko zachować odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, Na czas odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych zapala się świece, natomiast nie ma pokropienia wiernych.
 5. Wigilię Paschalną kończymy procesją wokół kościoła

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – (Msze Święte w kościele parafialnym godz. 8.00; 9.30; 11.00; 16.00; w kaplicy godz.9.30)

Poniedziałek w oktawie Wielkanocy – (Msze Święte w kościele parafialnym godz. 8.00; 9.30; 11.00; 16.00; w kaplicy godz.9.30)

W naszym kościele trwa codzienna adoracja Najświętszego Sakramentu.

W Niedzielę od godz.12.00 do 16.00.

W Wielkim Tygodniu – Poniedziałek od 8.00 do 17.30;

– Wtorek od 15.00 do 17.30 ( z racji przygotowania Grobu Pańskiego i sprzątania kościoła) – Środa od 8.00 do 17.30;

 

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA W WIELKIM TYGODNIU (Poniedziałek, Wtorek, Środa) po Mszy Św.o godz.18.00   (UWAGA!!! Po spowiedzi nie całujemy stuły ani krzyża, zachowujemy również wszystkie zarządzenia władz państwowych, ogłoszonych z racji epidemii)

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!