OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA WYBÓR PARTNERA DO OPRACOWANIA I REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020

13 listopada 2019

Gmina Komarówka Podlaska ogłasza konkurs na wybór partnera/partnerów do opracowania i realizacji projektu przewidzianego do złożenia w naborze ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa  7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne.

Gmina Komarówka Podlaska działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2018 poz. 1431 z późn. zm.), ogłasza otwarty nabór na partnera/partnerów pochodzących spoza sektora finansów publicznych mających siedzibę na terenie Gminy Komarówka Podlaska do wspólnej realizacji projektu, który zostanie przedłożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty lokalne w ramach konkursu zamkniętego nr RPLU.07.01.00-IZ.00-06-001/19, którego Wnioskodawcą będzie Gmina Komarówka Podlaska.

Nabór ofert w konkursie na partnera/partnerów odbywać się będzie w terminie od 13 listopada 2019  do 4 grudnia 2019 r.

Celem projektu będzie: Efektywne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego Gminy Komarówka Podlaska w celu osiągnięcia korzyści społecznych i gospodarczych w wymiarze lokalnym, a także regionalnym.

Przedmiotowy projekt będzie realizowany w oparciu o dokumentację konkursową umieszczoną na stronach internetowych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 pod adresem:https://rpo.lubelskie.pl/nabor17097_1_dziedzictwo_kulturowe_i_naturalne.html

Projekt będzie realizowany na podstawie umowy partnerskiej zawartej pomiędzy Gminą Komarówka Podlaska (Liderem projektu) oraz partnerem/partnerami (maksymalnie 3) spoza sektora finansów publicznych, wybranym w trybie konkursu, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie.

Załącznikiem do ogłoszenia jest Regulamin konkursu oraz formularz oferty.

Niniejsze ogłoszenie wraz z Regulaminem Konkursu zostało umieszczone na stronie internetowej Gminy Komarówka Podlaska: http://komarowkapodlaska.pl/

Oferta powinna być sporządzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu Konkursu.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na partnera do opracowania i realizacji projektu składanego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020; Osi Priorytetowej 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne” osobiście lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej, ul. Krótka 7, 21-311 Komarówka Podlaska, w terminie od 13.11.2019 r. do 04.12.2019 r do godz. 15:30 (decyduje data wpływu do urzędu).

Wszelkie pytania związane z prowadzonym naborem należy kierować w formie pisemnej na adres: Gmina  Komarówka Podlaska, ul. Krótka 7, 21-311 Komarówka Podlaska lub na adres e-mail: komarowka@home.pl.

Osoby do kontaktu:

Pani Małgorzata Magier – malgorzata.magier@komarowka.home.pl, tel. 83 353 50 04

Załącznik-nr-1- REGULAMIN KONKURSU

Załącznik-nr-2-FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Protokół z wyboru partnera

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!