Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika ,,Moda na seniora”

4 października 2019

OGŁOSZENIE

 

o naborze na stanowisko kierownika klubu seniora projekcie „Moda na seniora” – utworzenie klubu seniora w Komarówce Podlaskiej

Gmina Komarówka Podlaska realizator Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komarówce Podlaskiej zaprasza do złożenia ofert na stanowisko: Asystent Koordynatora Projektu – Osoba prowadząca Klub Seniora w związku z realizowaniem projektu pt. ”Moda na seniora” – utworzenie klubu seniora w Komarówce Podlaskiej nr RPLU.11.02.00-06-0139/18-00  Oś priorytetowa  11.2 Usługi społeczne i zdrowotne/RPO na lata 20142020.

  1. Wymagania:

– obywatelstwo polskie,

– wykształcenie wyższe na kierunku praca socjalna,

– kurs przygotowujący do prowadzenia usług opiekuńczych w formie klubu seniora (min. 20 godzin),

– pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

– niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

– stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,

– szerokie umiejętności w zakresie animacji społecznej,

– umiejętność pracy w grupie oraz umiejętność samodzielnej organizacji pracy własnej,

– odpowiedzialność za powierzone zadania,

– umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych,

– wysoka kultura osobista,

– wysoki poziom empatii,

– dyspozycyjność,

– znajomość obsługi komputera,

– komunikatywność, sumienność, obowiązkowość oraz uczciwość,

– prawo jazdy kat. B

– mile widziane doświadczenie w organizowaniu zajęć dla osób niesamodzielnych.

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

prowadzenie klubu i organizowanie zajęć dla seniorów zgodnie z zapisami projektu (organizowanie  pracy w Klubie, prowadzenie zapisów na poszczególne formy wsparcia: warsztaty zajęciowe – rozwijanie umiejętności i zainteresowań, gimnastyka rekreacyjna, spotkania z lekarzami, biblioteczka seniora),

– udział w działalności edukacyjnej, kulturalnej i rekreacyjnej klubu,

– współpraca z koordynatorem projektu,

– prowadzenie dokumentacji działania Klubu Seniora m.in.: listy obecności uczestników klubu, prowadzenie dokumentacji uczestników klubu, oraz dokumentacji osób prowadzących zajęcia,

– organizowanie spotkań okolicznościowych, wycieczek, wyjazdów do kina, teatru, na baseny w ramach projektu,

– zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w organizowanych zajęciach,

– utrzymanie ładu i porządku w pomieszczeniach klubu,

– aktywna wymiana doświadczeń i spostrzeżeń z innymi pracownikami zatrudnionymi w projekcie,

– sporządzanie dokumentacji fotograficznej z działalności klubu,

– udzielenie dyskretnej pomocy i opieki osobom niesamodzielnym,

– nawiązywanie i utrzymanie stałej współpracy z osobami prowadzącymi zajęcia oraz instytucjami i organizacjami, które mogą się włączyć w działalność klubu,

– obsługa wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, w tym prowadzenie doradztwa z zakresu doboru i wykorzystania sprzętu rehabilitacyjnego.

  1. Warunki pracy:

Liczba stanowisk pracy: jedno w wymiarze ¾ etatu

– forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony,

– wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę będzie finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

– termin przewidywany świadczenia pracy: od dnia 1.11.2019 r. do 23.02.2023 r.

Termin rozpoczęcia pracy może ulec zmianie ze względów organizacyjnych.

  1. Wymagane dokumenty:

1) List motywacyjny

2) Życiorys (CV) z opisem przebiegu pracy zawodowej

3) Kopie dokumentów potwierdzające poziom wykształcenia

4) Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

5) Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz, że korzysta z pełni praw publicznych

6) Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku

List motywacyjny i życiorys powinien być podpisany własnoręcznym podpisem a także powinien zawierać klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:

– żądania dostępu do danych osobowych;

– sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

– wniesienia sprzeciwu;

– cofnięcia zgody w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

– wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Zapoznałam/-em się z treścią powyższego.

………………………………..

(data, podpis)

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Kierownik Klubu Seniora” w terminie do dnia 25 października 2019 r. do godziny 15:30:

  1. a) osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komarówce Podlaskiej, w godz. 7:30 – 15:30.
  2. b) pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komarówce Podlaskiej, ul. Wojska Polskiego 13, 21-311 Komarówka Podlaska.

Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komarówce Podlaskiej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie www.komarowka.naszops.pl

ogłoszenie moda na seniora1 10

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!