OGŁOSZENIE O PRZETARGU Działka nr 1137/3

17 lutego 2020

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Komarówka Podlaska na podstawie art. 38 i 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.,)  i  Uchwały Nr  X/77/2019 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 29 listopada 2019 r., podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie,

18 marca 2020 r., o godz. 900 w siedzibie Urzędu Gminy Komarówka Podlaska, ul. Krótka 7
(sala konferencyjna na parterze) odbędzie się:

I przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Komarówka Podlaska, zgodnie z poniższym wykazem

Położenie nieruchomości: Komarówka Podlaska

Oznaczenie nieruchomości: Działka nr 1137/3

Nr Księgi Wieczystej: LU1R/00031072/7

Powierzchnia działki: 0,1282 ha

Opis nieruchomości, przeznaczenie: Nieruchomość gruntowa niezabudowana

Cena wywoławcza (w zł) 50 600,00 zł+ podatek VAT

Wadium (w zł) 5 600,00 zł + podatek VAT

 1. Przedmiotowa działka znajduje się na terenie, dla którego aktualnym dokumentem planistycznym jest „Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Komarówka Podlaska” przyjęty Uchwałą Nr IX/51/2003 Rady Gminy w Komarówce Podlaskiej z dnia 30.09.2003 r. Zgodnie z tym dokumentem w/w działka położona jest na terenie pod budownictwo jednorodzinne, letniskowe, zagrodowe, usługi handlu i rzemiosła.
 2. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 24 stycznia 2020 r.
 3. Przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnikowi przetargu znany jest stan prawny i faktyczny nieruchomości oraz, że przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń.
 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w terminie do 9 marca 2020 r., w kasie tut. Urzędu lub na konto Gminy Komarówka Podlaska 96 8046 1070 2003 0450 1859 0004 Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim o. Komarówka Podlaska.
 5. Dowód wpłacenia wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu wraz z dokumentem tożsamości w celu ustalenia zgodności danych osobowych przystępującego do przetargu i wpłacającego wadium.
 6. Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny uzyskanej w przetargu, a pozostałą część ceny nabycia nieruchomości należy wpłacić nie później niż dwa dni przed dniem zawarcia umowy sprzedaży. Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży. Osoby, które wpłaciły wadium a nie wygrały przetargu otrzymują zwrot wadium, na wskazany rachunek bankowy, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 7. Przetarg jest ważny bez względu ma liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik dokona przynajmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej.
 8. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z zastrzeżeniem, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 9. Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 10. Nabywca ponosi dodatkowe koszty wyceny nieruchomości, umowy notarialnej, wpisu w księdze wieczystej oraz sądowe, których wysokość określi notariusz.
 11. Ogłaszający zastrzega możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, informując o tym publicznie w formie właściwej dla jego ogłoszenia.
 12. Dodatkowe informacje dotyczące przetargu udzielane są w Urzędzie Gminu Komarówka Podlaska, pok. nr 4, tel. 83 / 35 35 004 w godzinach pracy urzędu.
 13. Niniejsze ogłoszenie o przetargu zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszone na okres 30 dni tj. w dniach od 17 lutego 2020 r.
  do 17 marca 2020 r., na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu Gminy, na gminnej stronie internetowej: www.komarowkapodlaska.pl, oraz na tablicach ogłoszeniowych sołectwa Komarówka Podlaska.

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!