Posterunek PGE w Komarówce Podlaskiej na sprzedaż

8 października 2021

OGŁOSZENIE

PGE Dystrybucja SA Oddział Lublin

Garbarska 21, 20-340 Lublin ogłasza

przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 277/1, położonej w miejscowości Komarówka Podlaska, gmina Komarówka Podlaska.

Znak sprawy RN-9/2021

Zbycie nieruchomości odbywa się w oparciu o obowiązującą w Spółce Procedurę zbywania nieruchomości.

a) Oznaczenie zbywcy:

PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie Oddział Lublin
20-340 Lublin, ul. Garbarska 21, KRS: 0000343124 Sąd Rejonowy Lublin-Wschód
w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS,  NIP 946-25-93-855,
REGON 060552840-00050, kapitał zakładowy: 9 729 424 160,00 w całości opłacony.

b) Oznaczenie nieruchomości:

Przedmiotem zbycia jest prawo własności zabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej
w rejestrze gruntów jako działka nr 277/1, o łącznej powierzchni 0,2300 ha, położonej
w miejscowości Komarówka Podlaska, gmina Komarówka Podlaska.

Nieruchomość ma urządzoną księgę wieczystą prowadzoną przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim, KW NR. LU1R/00032293/9.

c) Powierzchnia nieruchomości:

łączna powierzchnia nieruchomości: 0,2300 ha

d) Opis nieruchomości:

         Działka położona jest w miejscowości Komarówka Podlaska, przy ul. Wojska Polskiego 20 – zabudowana budynkiem po byłym Posterunku Energetycznym w Komarówce Podlaskiej o dwóch kondygnacjach nadziemnych i jednej kondygnacji podziemnej, budynkiem garażu, budynkiem gospodarczo-magazynowym oraz garażem blaszanym. Graniczy od północy z działką stanowiącą drogę ul. Wojska Polskiego, od południa z działkami stanowiącymi grunty rolne, od zachodu
i wschodu z działkami zabudowanymi budynkami mieszkaniowymi jednorodzinnymi. Nieruchomość ma kształt regularny, zbliżony do trapezu, ukształtowanie terenu płaskie. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej ul. Wojska Polskiego.

e) Informacja o obciążeniach i zobowiązaniach, których przedmiotem jest nieruchomość:

Na nieruchomości zlokalizowana jest infrastruktura elektroenergetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, telekomunikacyjna

f) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełnienia tych warunków:

Zbywca nie stawia dodatkowych warunków, poza opisanymi w niniejszym ogłoszeniu.

g) Informacja na temat konieczności ustanowienia przez nabywcę ograniczonych praw rzeczowych do nieruchomości na rzecz Zbywcy, wraz z określeniem tego prawa:

Kupujący ustanowi nieodpłatną służebność przesyłu w związku z posadowieniem urządzeń elektroenergetycznych znajdujących się na terenie nieruchomości oznaczonej, jako działka gruntu nr ew. 277/1.

h) Informacja o ewentualnym prawie pierwokupu przysługującym osobie trzeciej:

nie dotyczy.

i) Nabywca ponosi wszelkie koszty notarialne oraz wieczysto księgowe oraz koszty wydania dokumentów niezbędnych w zakresie zbycia.

j) Cena wywoławcza wynosi netto 232 000,00 PLN (słownie: dwieście trzydzieści dwa tysiące złotych 00/100) (transakcja korzysta ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10
ustawy VAT) plus koszty wykonania operatu szacunkowego 875,00 PLN + VAT (słownie: osiemset siedemdziesiąt pięć złotych 00/100). Nabywca jest zobowiązany do zapłaty na rachunek bankowy Zbywcy ceny zaoferowanej w przetargu, pomniejszonej o wpłacone wcześniej wadium, najpóźniej w dniu poprzedzającym podpisanie notarialnej Umowy. Za datę zapłaty uważa się datę wpływu środków finansowych na konto Zbywcy: 47 1240 5497 1111 0000 5003 6150.
Brak możliwości odroczenia terminu płatności.

k) Termin i miejsce składania pisemnych ofert: oferty należy składać w siedzibie Zbywającego
w Lublinie przy ul. Garbarskiej 21, pokój nr 3, parter (Wydział Administracji Kancelaria) nie później niż do dnia 19.10.2021 r. do godz. 10:00.

l) Wysokość wadium wyrażoną w pieniądzu, termin i sposób jego wniesienia:

wadium w wysokości 23.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych 00/100) może być wnoszone wyłącznie w pieniądzu. Skuteczne wniesienie wadium jest warunkiem przystąpienia do przetargu. Wadium w formie pieniężnej wpłaca się przelewem na konto Zbywającego
nr 47 1240 5497 1111 0000 5003 6150. Wadium w formie pieniężnej uznaje się za wniesione
w terminie jeśli zostanie uznane na koncie Zbywającego przed terminem na składanie ofert.

m) Wymagany termin związania z ofertą:

Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

n) Termin i miejsce części jawnej przetargu:

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 19.10.2021 r. o godz. 12:00 w sali nr 15 w siedzibie Zbywającego w Lublinie przy ul. Garbarskiej 21, z zachowaniem wytycznych i zasad postępowania epidemiologicznego i medycznego obowiązujących w dniu otwarcia ofert.

o) Zastrzeżenia Zbywcy:

W przypadku uchylenia się przez Nabywcę od zawarcia umowy Zbywający zatrzymuje wadium. W takiej sytuacji Zbywający może odstąpić od zawarcia Umowy.

Ogłaszający przetarg zastrzega, że ostateczne rozstrzygniecie przetargu uzależnione jest od uzyskania zgody odpowiednich organów korporacyjnych PGE Dystrybucja S.A.

p) Zastrzeżenia Zbywcy:

Zbywca zastrzega sobie prawo wezwania Oferentów, którzy wnieśli w wymaganym terminie wadium do złożenia wyjaśnień lub do poprawienia Oferty, jeżeli Oferta jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, a także do jej uzupełnienia jeżeli jest niekompletna, przedłużenia terminu składania Ofert oraz do przedłużenia terminu związania Ofertą za zgodą Oferenta, prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z Ofert bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawno – finansowych.

Sposób porozumiewania się z Oferentami: Osobami upoważnionymi do kontaktów
z Oferentami są: w sprawach proceduralnych Sylwia Szczepanek tel. 885 660 990
i w sprawach merytorycznych P. Marek Banaszek tel. 669 410 045, w godz. 07:00-14:00.

Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu Oferty i powinna zawierać w szczególności:

 1. datę sporządzenia Oferty,
 2. imię, nazwisko i adres Oferenta (w przypadku, gdy Oferent jest osobą fizyczną) albo nazwę lub firmę oraz siedzibę i nr KRS (jeżeli Oferentem jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną), NIP, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej i inne dane wskazane w formularzu Oferty,
 3. aktualny odpis z właściwego rejestru (albo informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu
  z rejestru przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20.08.1997 r.
  o Krajowym Rejestrze Sądowym), jeżeli Oferent jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną lub dokument potwierdzający wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w przypadku, gdy Oferent działa w formie spółki cywilnej lub jest przedsiębiorcą będącym osobą fizyczną),
 4. stosowne pełnomocnictwa, jeżeli prawo do reprezentowania Oferenta nie wynika
  z dokumentów, o których mowa w pkt. 3 powyżej),
 5. oświadczenie, że Oferent zapoznał się z warunkami przetargu wynikającymi z ogłoszenia
  o przetargu i Wyciągu z „Procedury zbywania nieruchomości w PGE Dystrybucja S.A.”
  i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
 6. oferowaną cenę nabycia,
 7. dowód wniesienia wadium,
 8. przystępujący do przetargu cudzoziemiec, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
  24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. 2017 r.
  poz. 2278), zobowiązany jest przedstawić Komisji Przetargowej zezwolenie (lub promesę) na nabycie Nieruchomości wydane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o ile jest wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 9. oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz oświadczenie Oferenta o spełnieniu obowiązku informacyjnego
  w zakresie przetwarzania danych osobowych w imieniu PGE Dystrybucja S.A., w przypadkach i na zasadach wskazanych w ofercie,
 10. oferta powinna być zaadresowana w następujący sposób :

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin

20-340 Lublin, ul. Garbarska 21, pokój nr 3, parter (Wydział Administracji Kancelaria)

Komisja przetargowa, Sekretarz: P. Sylwia Szczepanek
z dopiskiem:

„OFERTA PRZETARGOWA NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI w Komarówce Podlaskiej

RN-9/2021

OTWORZYĆ NIE WCZEŚNIEJ NIŻ DNIA 19.10.2021 r. GODZ. 12:00.

 1. wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości, których poniesienie będzie konieczne na skutek okoliczności, o których Zbywający nie miał wiedzy w dniu zawarcia umowy, ponosi Nabywca.
 2. Oferent zobowiązany jest zapoznać się z Wyciągiem z „Procedury zbywania nieruchomości
  w PGE Dystrybucja S.A.” znajdującej się na stronie internetowej Spółki https://pgedystrybucja.pl/przetargi/sprzedaznieruchomosci, zgodnie z którą prowadzone jest postępowanie na zbycie nieruchomości.
 3. Ostateczne rozstrzygnięcie przetargu uzależnione jest od uzyskania zgody odpowiednich organów korporacyjnych Spółki.
 4. Zbywcy przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania Nabywcy nieruchomości.
 5. Treści odpowiedzi na zapytania Oferentów mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Spółki.
 6. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych Oferentów została opublikowana na stronie internetowej https://pgedystrybucja.pl/przetargi/sprzedaz-nieruchomosci

Wszelkie nieuregulowane kwestie zawiera „Procedura zbywania nieruchomości
w PGE Dystrybucja S.A.

ogloszenie-komarowka-pismo oficjalne

 

 

 

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!