Projekt pn. ,,Budowa nowego miejsca rekreacji i wypoczynku przy ul. Lubelskiej w Komarówce Podlaskiej” realizowany przez Stowarzyszenie ,,Nadzieja i Przyszłość” w Komarówce Podlaskiej

8 listopada 2023

 

,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Stowarzyszenie ,,Nadzieja i Przyszłość” ul. Stanisława Staszica 6, 21-311 Komarówka Podlaska, zrealizowało projekt pn. ,,Budowa nowego miejsca rekreacji i wypoczynku przy ul. Lubelskiej w Komarówce Podlaskiej”

Cel operacji: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej szlaku Greenweys w miejscowości Komarówka Podlaska poprzez oczyszczenie pomnika i zagospodarowanie terenu wokół niego, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Działanie: ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie 4.6 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

,, Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie” na lata 2014-2020.

 

Umowa o przyznaniu pomocy nr 01963-6935-UM0313772/22

Okres realizacji: 10.10.2022 r. do 10.11.2023 r.

Całkowity koszt zadania: 190 071,05 zł.

Dofinansowanie: 190 071,00 zł

W ramach projektu:

– wykonano dokumentację projektową,

– zagospodarowano teren przy ul. Lubelskiej w Komarówce Podlaskiej (w tym: prace pomiarowe, roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, roboty ziemne, krawężniki i obrzeża, chodniki i opaski, prace wykończeniowe, oczyszczenie pomnika i zasadzenie zieleni),

– zamieszczono elementy małej infrastruktury: ławka z oparciem -2 szt., ławka solarna z oparciem -2 szt., kosz na śmieci-4 szt.

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD ,,ZAPIECEK”

 

 

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!