Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii

22 lutego 2018

„Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w Gminie Komarówka Podlaska- działanie 4.1”

Gmina Komarówka Podlaska informuje, że realizując projekt pn.: „Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w Gminie Komarówka Podlaska” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, zawarła następujące umowy dot. dostawy i montażu instalacji solarnych, kotłów na biomasę, instalacji fotowoltaicznych oraz pompy ciepła:

 1. Umowa z dnia 18.09.2017r. z firmą: Antinus Sp.z.o.o. z siedzibą: 96-100 Skierniewice,
  ul. Sobieskiego 39 B5, na wykonanie zamówienia: „Dostawa i montaż instalacji solarnych
  w budynkach prywatnych i użyteczności publicznej na terenie Gminy Komarówka Podlaska”.

Zgodnie z umową Wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu zamówienia
w trzech częściach:

 1. pierwsza część- montaż 100 zestawów instalacji solarnych- do dnia 30.10.2017 r.,

 2. druga część- montaż 100 zestawów solarnych- do dnia 30.04.2018 r.,

 3. trzecia część- montaż 112 zestawów solarnych- do dnia 29.06.2018 r.

 1. Umowa z dnia 20.09.2017r. z firmą MK Mikro Energia Kazimierz Martychowiec z siedzibą:
  21-222, Opole 80, na wykonanie zamówienia: „Dostawa i montaż kotłów wykorzystujących biomasę w budynkach prywatnych na terenie Gminy Komarówka Podlaska”.

Zgodnie z umową Wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu zamówienia- 12 szt. kotłów na biomasę (5 szt. o mocy min. 15 kW, 2 szt. o mocy min. 20 kW, 3 szt. o mocy min. 25 kW,
1 szt. o mocy min. 30 kW, 1 szt. o mocy min. 35 kW) do dnia 16.10.2017r. z zastrzeżeniem, iż realizacja dostawy i montażu poszczególnych części zamówienia zostanie określona
w harmonogramie rzeczowo-finansowym złożonym przez Wykonawcę po podpisaniu umowy.

 1. Umowa z dnia 20.09.2017r. z firmą MK Mikro Energia Kazimierz Martychowiec z siedzibą:
  21-222, Opole 80, na wykonanie zamówienia: „Dostawa i montaż kotłów na biomasę w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Komarówka Podlaska”.

Zgodnie z umową Wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu zamówienia w dwóch częściach:

 1. pierwsza część- montaż 1 szt. kotła na biomasę o mocy min. 45kW w budynku Urzędu Gminy w Komarówce Podlaskiej- do dnia 16.10.2017r.,

 2. druga część- montaż 1 szt. kotła na biomasę o mocy min. 250kW w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Komarówce Podlaskiej- 16.10.2017r.

 1. Umowa z dnia 20.09.2017r. ze spółką pod firmą EkoEnergia Polska Sp. z.o.o. z siedzibą: 25-663 Kielce, ul. Olszewskiego 6, na wykonanie zamówienia: „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych zlokalizowanych na terenie Gminy Komarówka Podlaska”.

Zgodnie z umową Wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 29.06.2018r.

 1. Umowa z dnia 22.09.2017r. z firmą: Ekologika Sp.z.o.o. z siedzibą:21-560 Rzeczyca,
  ul. Polna 6, na wykonanie zamówienia: „Dostawa i montaż pompy ciepła oraz wykonanie instalacji
  c.o. w budynku świetlicy wiejskiej w Przegalinach Dużych”.

Zgodnie z umową Wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 29.06.2018r.

 1. Umowa z dnia 18.09.2017r. z firmą Biuro Projektów i Wycen Majątkowych MDM, z siedzibą:
  21-530 Piszcząc, ul. Wąska 2a, na wykonanie usługi: „Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad inwestycją dotyczącą montażu instalacji solarnych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę
  i pompy ciepła”.

Zgodnie z umową Wykonawca zobowiązał się do wykonywania przedmiotu zamówienia przez okres trwania montażu instalacji solarnych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę i pompy ciepła, tj. do dnia 29.06.2018r.

Projekt pn.:

„Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w Gminie Komarówka Podlaska- działanie 4.1”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

W dniu 22.12.2016 r. Gmina Komarówka Podlaska podpisała umowę z Zarządem Województwa Lubelskiego o dofinansowanie tego projektu.

Zgodnie z umową całkowita wartość Projektu wynosi 4230799,06 PLN. Całkowite wydatki kwalifikowane Projektu wynoszą 3639685,09 PLN. Kwota dofinansowania nie przekracza 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu, tj. 3093732,33 PLN.

Projekt polegał będzie na montażu instalacji solarnych, kotłów na biomasę, instalacji fotowoltaicznych oraz pompy ciepła na nieruchomościach mieszkańców Gminy Komarówka Podlaska
w miejscowościach: Brzeziny, Brzozowy Kąt, Derewiczna, Kolembrody, Komarówka Podlaska, Przegaliny Duże, Przegaliny Małe, Walinna, Wiski, Woroniec, Wólka Komarowska, Żelizna, Żulinki oraz w dwóch budynkach użytku publicznego: w budynku Urzędu Gminy w Komarówce Podlaskiej
i w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Komarówce Podlaskiej.

Projekt zakłada montaż instalacji solarnych do podgrzewania ciepłej wody- 312 szt., instalacji fotowoltaicznych do produkcji prądu- 16 szt., kotłów na biomasę do ogrzewania budynków- 14 szt. oraz montaż pompy ciepła na potrzeby ogrzewania budynku i podgrzewania ciepłej wody użytkowej- 1 kpl. Instalacje te planowane są w budynkach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Komarówka Podlaska. Łącznie zostanie wykonanych 312 instalacji.

Niniejszy projekt wpływa na przeciwdziałanie zmianom klimatycznym wywołanym działalnością człowieka. Przyczyni się do złagodzenia zmian klimatycznych. Poza tym przyczynia się on do ochrony różnorodności biologicznej na ziemi, do utrzymania bogactwa gatunkowego. Zanieczyszczenie atmosfery spowodowane działalnością człowieka niesie za sobą ocieplenie klimatu
i prowadzi do zmian gatunkowych na ziemi, wymierania gatunków roślin i zwierząt. W związku z tym zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery pozytywnie wpłynie na zachowanie różnorodności biologicznej na ziemi..

Obraz na stronie fundusze_europejskie_logo.png             Obraz na stronie lubelskie_smakuj_zycie_logo.png             Obraz na stronie unia_europejska_logo.png

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!