Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych

14 listopada 2023

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych

  1. Określenie przedmiotu konsultacji:

Przedmiotem konsultacji był program współpracy Gminy Komarówka Podlaska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na  2024 rok.

  1. Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

Konsultacje odbyły się zgodnie z  Uchwałą nr XLII/228/2010 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 24 września 2010 r. w sprawie określenia  szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2010 r., Nr 138, poz. 2306) oraz  zarządzeniem nr 97/2023 Wójta Gminy Komarówka Podlaska z dnia 10 października 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego programu współpracy Gminy Komarówka Podlaska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

  • na stronie internetowej Gminy Komarówka Podlaska (www.komarowkapodlaska.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Komarówka Podlaska (komarowkapodlaska.biuletyn.net) zamieszczono projekt programu wraz z informacją o możliwości składania opinii i uwag do projektu w siedzibie urzędu lub przesłania drogą elektroniczną na adres: komarowka@home.pl;
  • konsultacje trwały w dniach 19 października 2023 roku do dnia 13 listopada 2023 roku (termin zgłaszania uwag i opinii);
  1. liczba organizacji pozarządowych, które wzięły udział w konsultacjach:

do terminu składania uwag i opinii tj. do dnia 13 listopada 2023 roku do urzędu nie wpłynęły uwagi, opinie dotyczące projektu konsultowanego programu.

Projekt Rocznego programu współpracy Gminy Komarówka Podlaska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na rok 2024 zostanie przedłożony pod obrady Sesji Rady Gminy Komarówka Podlaska w dniu 29 listopada 2023 roku.

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 

Komarówka Podlaska 14.11.2023. roku.

 

Sporządziła:  Anna Mainusz                                                                                             Zatwierdził: Ireneusz Stanisław Demianiuk

 

 

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!