Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Starostwie Powiatowym w Radzyniu Podlaskim

4 stycznia 2019

ZAKRES i ZASADY UDZIELANIA
Art. 3
1. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
3a) nieodpłatną mediację, lub
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
2. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
Art. 3a
1. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
2. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.
Art. 8
(…)
4. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się
według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.
Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności
udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy
prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.
5. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu
wskazanym przez starostę [83 352 77 84]. Starosta oprócz
dokonywania zgłoszeń telefonicznych może również umożliwić
dokonywanie zgłoszeń za pośrednictwem środków komunikacji
elektronicznej [pomocprawna@pra.pl].
8. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie
mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom
doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których
mowa w stawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym
i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz.
1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub
świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie,
z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo
za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
(…)
OSOBY UPRAWNIONE
Art. 4.
1. Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo
obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest
w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
2. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy
prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa
pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów
odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie
udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej
nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, przechowuje się
w warunkach uniemożliwiających dostęp do niego osób trzecich.
4. Administratorem danych osobowych zawartych
w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, jest starosta.
5. W celu umożliwienia kontroli prawidłowości udzielania
nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego starosta przechowuje
oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, przez trzy lata od końca
roku kalendarzowego, w którym oświadczenie zostało
sporządzone.
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy
prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2017 r. poz.
2030 z póź. zmianami)

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!