REJESTR INSTYTUCJI KULTURY prowadzony przez Gminę Komarówka Podlaska

27 lutego 2018

Rejestr instytucji kultury, których organizatorem jest
Gmina Komarówka Podlaska

Sposób, miejsce i zasady udostępniania danych zawartych w zbiorze:
Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Komarówka Podlaska prowadzony na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia  i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189). Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Komarówka Podlaska:

 1. Rejestr instytucji kultury prowadzi:
  Urząd Gminy Komarówka Podlaska
  ul. Krótka 7
  21-311 Komarówka Podlaska 

  pok. Nr 8
  tel. 83 35 35 004
 2. Zgodnie z § 10 ust.1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189) rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.
 3. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:

a)      otwarty dostęp do zawartości rejestru;

b)      wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

 1. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa pkt. 3a) jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
 2. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
 3. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru następuje na wniosek i zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) na podstawie załącznika do ustawy, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł.

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej za wydanie poświadczonego odpisu z rejestru należy dokonać w kasie Urzędu Gminy Komarówka Podlaska pok. Nr 5 lub na rachunek bankowy:
28 8039 0006 0020 0200 0026 0001 BS Miedzyrzec Podl. O/ Komarówka Podl.

Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY

Księga Rejestrowa Instytucji Kultury – Gminnego Centrum Kultury

Ksiega Rejestrowa Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej

Wniodek o wydanie odpisu z Rejestru Instytucji Kultury

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!