Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy  Komarówka Podlaska

13 lutego 2024

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2014-2020)

 

W dniu 17.01.2024 r. w Lublinie pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Gminą w Komarówce Podlaskiej została zawarta umowa na dofinansowanie operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014‑2020,  pn. ,, Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy  Komarówka Podlaska”.

Zgodnie z umową o przyznanie pomocy pozyskano dofinansowanie w kwocie 2 823 007,00 zł.

Całkowity koszt operacji wyniesie  3 470 459,73 zł.

Celem operacji jest wsparcie rozwoju obszarów wiejskich poprzez budowę sieci wodociągowej w miejscowościach: Komarówka Podlaska, Wiski oraz Wólka Komarowska o łącznej długości 1,928 km, przebudowę przepompowni, Stacji Uzdatniania Wody  oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Komarówka Podlaska przyczyniające się do podniesienia warunków życia mieszkańców, jakości dostarczania wody i zabezpieczenia terenów przeciwpożarowych, a także ochrony środowiska naturalnego na terenie Gminy Komarówka Podlaska.

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!