Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew” ogłasza nabór wstępnych pomysłów biznesowych związanych z utworzeniem miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym.

3 czerwca 2024

Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew” ogłasza nabór wstępnych pomysłów biznesowych związanych z utworzeniem miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym.

 

Nabór realizowany jest w ramach projektu „Bialski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 3.0” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

 

Termin rozpoczęcia naboru od 16.02.2024 roku

Nabór pomysłów ma formę naboru ciągłego, w ramach rund, tzn. ocena złożonych pomysłów dokonywana jest cyklicznie w turach – po 2 tury w miesiącu:

 • 1 tura w danym miesiącu – od 1 do 15 dnia danego miesiąca,
 • 2 tura w danym miesiącu – od 16 do ostatniego dnia danego miesiąca.

Do oceny kierowane są pomysły, które wpłyną w danej turze konkursowej.

 

Uwaga!
Niniejszy nabór jest elementem pierwszego etapu w ubieganiu się o wsparcie finansowe w formie stawek jednostkowych na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym (PS) i obejmuje:

1) nabór wniosków wstępnych – pomysłów na biznes (ścieżka inkubacyjna),
2) usługę doradczą w zakresie przygotowania biznesplanu (wsparcie doradcze).

Najlepsze pomysły biznesowe, złożone w ramach naboru, otrzymają wsparcie doradcze ze strony doradców OWES, w trakcie którego zostaną opracowane właściwe biznesplany planowanego przedsięwzięcia biznesu społecznego.

 

Kolejnym etapem w ubieganiu się o wsparcie finansowe będzie wybór biznesplanów do dofinansowania – udzielenie wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym.

Ubieganie się o udzielenie ww. wsparcia finansowego jest uzależnione od pozytywnego przejścia ścieżki inkubacyjnej oraz wsparcia doradczego.

 

JAKIE WSPARCIE FINANSOWE MOŻNA UZYSKAĆ?
A. Wsparcie finansowe na utworzenie miejsca pracy w PS

– wysokość stawki jednostkowej na utworzenie miejsca pracy w PS wynosi 31.229,00 zł na jedno miejsce pracy,

 – wsparcie finansowe na utworzenie miejsca pracy w PS jest udzielane wyłącznie na tworzenie nowych miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, o których mowa w art. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej,

– jedno PS może uzyskać wsparcie finansowe na utworzenie i utrzymanie maksymalnie 10 miejsc pracy, jako:
a) nowotworzone PS lub PES przekształcany w PS,
b) istniejące PS, niekorzystające ze wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy,
c) istniejące PS, korzystające ze wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy, po
upływie okresu trwałości dla wszystkich stworzonych wcześniej miejsc pracy.

 

 1. Wsparcie finansowe na utrzymanie miejsca pracy w PS

– wysokość stawki jednostkowej na utrzymanie miejsca pracy w PS wynosi:
a) 32.400,00 zł – w przypadku utrzymania miejsca pracy na pełen etat przez 12 miesięcy,
b) 24.300,00 zł – w przypadku utrzymania miejsca pracy na ¾ etatu przez 12 miesięcy,
c) 16.200,00 zł – w przypadku utrzymania miejsca pracy na ½ etatu przez 12 miesięcy
i jest kwalifikowalna tylko łącznie ze stawką jednostkową na utworzenie miejsca pracy w PS.

 

 1. Wsparcie realizacji indywidualnego procesu reintegracji w PS
  – dofinansowywanie realizacji indywidualnego planu reintegracyjnego (IPR) – wypłata wsparcia reintegracyjnego w wysokości do 5.000,00 zł na jednego pracownika w celu dofinansowania realizacji IPR,
  – wsparciem będą mogli być objęci tylko pracownicy, o których mowa w art. 2 pkt 6 lit. b, d, e, g, h, i oraz l ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej.

 

UPRAWNIENI WNIOSKODAWCY

1) Osoby fizyczne

 • zainteresowane założeniem przedsiębiorstwa społecznego,
 • posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,
 • zamieszkujące (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) na terenie jednego z powiatów subregionu bialskiego, tj.: bialski, lubartowski, łukowski, radzyński, parczewski, Miasto Biała Podlaska.

2) Podmioty

 • mające siedzibę lub oddział (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) na terenie jednego z powiatów subregionu bialskiego, tj.: bialski, lubartowski, łukowski, radzyński, parczewski, Miasto Biała Podlaska, w tym m.in.:
  a) przedsiębiorstwa społeczne,
  b) podmioty ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia się w PS,
  c) osoby prawne tworzące grupę inicjatywną, zainteresowane utworzeniem nowego PS.

 

MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW

 1. Wypełniony i podpisany Wstępny pomysł biznesowy należy złożyć w Biurze projektu:

Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew”
ul. Racławicka 38-44, lok. 305
21-040 Świdnik
poniedziałek – piątek
w godzinach 9.00 – 15.00

 1. W przypadku osób, zarówno fizycznych jak i prawnych, planujących w grupie założenie przedsiębiorstwa społecznego, grupa osób składa jeden wstępny pomysł biznesowy, podpisany przez wszystkie osoby planujące w grupie założenie przedsiębiorstwa społecznego.
 2. Wniosek musi być sporządzony na właściwym formularzu, komputerowo lub ręcznie (w takim przypadku czytelnie, wielkimi literami) w języku polskim, musi mieć wypełnione wszystkie wymagane pola oraz być podpisany przez osobę/y ubiegające się o wsparcie w miejscu wskazanym we wniosku.
 3. W przypadku wniosku składanego przez osoby prawne podpis musi złożyć osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu podmiotu i jednocześnie osoba/y ta/e powinna/y być umocowana/e do podpisania i złożenia wniosku.

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

od 16.02.2024 roku do 31.12.2024 roku

 

Wstępny pomysł biznesowy może zostać złożony osobiście, za pośrednictwem jednego z operatorów pocztowych bądź kuriera.
Decyduje data wpływu do Biura Projektu.

Wstępny pomysł biznesowy złożony po terminie wyznaczonym przez Realizatora projektu nie będzie rozpatrywany i zostanie automatycznie odrzucony.

 

Ocena złożonych Wstępnych pomysłów biznesowych obejmować będzie etapy:

1) ocena formalna pomysłu na biznes,
2) ocena merytoryczna pomysłu na biznes,
3) prezentacja pomysłu na biznes przed Komisją rekrutacyjną.

Zasady procesu rekrutacji oraz uczestnictwa w ścieżce inkubacyjnej przygotowującej do utworzenia miejsc pracy w PS oraz we wsparciu doradczym reguluje Regulamin wsparcia zmierzającego do przyznania wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym.

 

Informacji na temat naboru, a także warunków uzyskania wsparcia finansowego udzielają doradcy kluczowi oraz biznesowi:

Doradca biznesowy
Agnieszka Magdziarz-Orłowska
e-mail: magdziarz.a@modrzew.org
tel. 604 540 597
poniedziałek – piątek w  godz. 8.00 – 16.00

 

Doradca kluczowy
Sylwia Czmuda
e-mail: czmuda.s@modrzew.org
tel. 731 912 965
poniedziałek – piątek w  godz. 7.00 – 15.00

 

Doradca kluczowy
Jakub Gołoś
e-mail: golos.j@modrzew.org
tel. 501 868 598
poniedziałek – piątek w  godz. 7.00 – 15.00

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!