UWAGA! będą kontrole segregacji odpadów komunalnych

5 maja 2020

Mieszkańcy Gminy Komarówka Podlaska

Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej informuje, że od dnia 8 maja 2020 roku rozpoczną się systematyczne kontrole w zakresie przestrzegania przez mieszkańców Gminy Komarówka Podlaska zasad segregacji odpadów komunalnych.

Kontrole przeprowadzane będą przez pracowników Urzędu Gminy oraz pracowników firmy EKOLIDER.

W pierwszym dnia zbiórki sprawdzane będą worki/pojemniki, czy znajdują się w nich jedynie:

– worek/pojemnik żółty – opakowania z metalu, tworzyw sztucznych i wielomateriałowe

– worek/pojemnik zielony – opakowania  ze szkła bezbarwnego i kolorowego

– worek/pojemnik niebieski –  papier i tektura

– worek/pojemnik brązowy  na odpady biodegradowalne

W drugim dniu zbiórki sprawdzane będą pojemniki na odpady – pozostałe po segregacji (worek/pojemnik w innym niz powyżej wymienione kolorze),  czy nie  znajdują się w nich odpady, które podlegają selektywnej zbiórce tj. papier, plastik, szkło, metal, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie, zużyty sprzęt RTV i AGD, odpady budowlane, odpady ulegające biodegradacji.

W przypadku stwierdzenia, że odpady zbierane są niezgodnie z zasadami selektywnej zbiórki i  złożoną deklaracją, właściciel nieruchomości otrzyma stosowne pouczenie.

Rażące, powtarzające się naruszenie zasad segregacji na danej nieruchomości, będzie skutkowało określeniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w podwyższonej wysokości, za nie wypełnienie przez właściciel nieruchomości obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. Uchwałą Rady Gminy, jest to trzykrotności wysokość stawki ustalonej czyli: 42 zł za miesiąc od osoby.

Podkreślić należy, że prawidłowa  segregacja wpływa na zmniejszenie ilości odpadów zmieszanych czyli pozostałych po segregacji, co przekłada się na zmniejszenie ponoszonych kosztów przez Gminę a przez to wpływa bezpośrednio na koszty jakie Państwo ponoszą za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nieprzestrzeganie przez mieszkańców Gminy zasad segregacji, zmniejszają szansę osiągnięcia przez Gminę odpowiednich poziomów recyklingu, wiąże się to z bardzo wysokimi karami, które będą nakładane na Gminę w razie nie osiągnięcia odpowiednich wskaźników.

 

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!