Wszystkie osoby zainteresowane zmianą przeznaczenia działek na lokalizację farm fotowoltaicznych

22 stycznia 2020

Mieszkańcy Gminy Komarówka Podlaska

Informujemy, iż Gmina Komarówka Podlaska jest obecnie na etapie opracowywania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m.in. w zakresie lokalizacji elektrowni fotowoltaicznych na gruntach ornych nie podlegających ochronie prawnej na obszarze całej gminy czyli z wyłączeniem gruntów ornych III klasy bonitacyjnej. Konsekwencją zmiany przeznaczenia działek rolnych na działki przeznaczone pod budowę farm fotowoltaicznych jest brak możliwości lokalizowania na tych działkach budynków inwentarskich. Ponadto farm fotowoltaicznych nie można lokalizować na działkach przeznaczonych pod zabudowę, łąki oraz zalesienie.

Gmina Komarówka Podlaska jest odpowiedzialna za przeprowadzenie procedury zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w danym zakresie, natomiast wszystkie sprawy dotyczące realizacji inwestycji na danej działce odbywać się będą pomiędzy właścicielem działki a firmą zainteresowaną wykonaniem danej instalacji.

Jednocześnie informujemy, iż złożenie wniosku o zmianę przeznaczenia działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie jest jednoznaczne z uwzględnieniem tej zmiany w opracowywanym planie, gdyż muszą być spełnione warunki bezkolizyjności z istniejącym zagospodarowaniem w tym także warunki środowiskowe.

Wszystkie osoby zainteresowane zmianą przeznaczenia działek na lokalizację farm fotowoltaicznych proszone są  o złożenie stosownych wniosków  w Urzędzie Gminy w Komarówce Podlaskiej, pok. nr 4 lub pok. nr 10 (sekretariat) do dnia 14.02.2020 r. Wnioski można pobrać w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej www.komarowkapodlaska.pl.

Osoby chcące uzyskać więcej informacji proszone są o kontakt z następującymi osobami: Ireneusz Demianiuk, Elżbieta Zienkiewicz i Magdalena Weremczuk tel. 83 3535004 od poniedziałku do piątku w godzinach 730– 1530.

Wzor_wniosku_zm_Studium do pobrania

 

 

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!