Zaproszenie na sesję Rady Gminy

7 maja 2020

                                                                                      

                                                                                       

                                                                                         Mieszkańcy Gminy

                                                                                         Komarówka Podlaska

            Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję w dniu 15 maja 2020 r. o godz. 9:00 (piątek) sesję Rady Gminy Komarówka Podlaska, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Komarówce Podlaskiej, przy ul. Krótkiej 7, 21-311 Komarówka Podlaska, z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Porządek obrad:
  • otwarcie i sprawy organizacyjne,
  • stwierdzenie quorum,
  • przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
  • ustalenie porządku obrad.
 2. Informacja o pracy w okresie międzysesyjnym:
  • Przewodniczącego Rady Gminy,
  • Wójta Gminy
 3. Ocena działalności Gminnego Centrum Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej za 2019 rok.
 4. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Komarówka Podlaska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2019.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Komarówka Podlaska1;
  • zatwierdzenia zarządzeń porządkowych Wójta Gminy Komarówka Podlaska,
  • wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komarówka Podlaska,
  • uchylenia uchwały Nr XXI/131/2013 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych;
  • zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik;
  • zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Komarówka Podlaska;
  • zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów;
  • udzielenia pomocy finansowej przeznaczonej na współfinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kolembrodach;
  • udzielenia pomocy finansowej powiatowi radzyńskiemu;
  • zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
  • zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad.

                                                                             Serdecznie zapraszam

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!