Zaproszenie na sesję Rady Gminy w dniu 14 września

6 września 2021

Komarówka Podlaska, 20210903
Or.0002.9.2021


Mieszkańcy Gminy

Komarówka Podlaska

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) zwołuję w dniu 14 września 2021 roku o godz. 900 (wtorek) sesję
Rady Gminy Komarówka Podlaska, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
w Komarówce Podlaskiej przy ul. Krótka 7, z proponowanym porządkiem obrad:


1. Otwarcie i sprawy organizacyjne:

1) stwierdzenie quorum;

2) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji;

3) ustalenie porządku obrad.


2. Informacja o pracy w okresie międzysesyjnym:

1) Wójta Gminy;

2) Przewodniczącego Rady Gminy.


3. Ocena przygotowania szkół i przedszkola do rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022
informacja dyrektorów: szkół i przedszkola.


4. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.


5. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Komarówka Podlaska;

2) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych na terenie Gminy Komarówka Podlaska;

3) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej;

4) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.


6. Wolne wnioski i informacje.


7. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady
Gminy Komarówka Podlaska
//
Joanna Krupska
/dokument podpisany elektronicznie/

zaproszenie w formacie do pobrania

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!