Zasiłek Rodzinny

27 lutego 2018

WNIOSKI O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO
ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO
NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY, tj. 2016/2017
NALEŻY SKŁADAĆ OD 1.09.2016 R. DO 30.11.2016 R.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

Ponadto informuje się, że wnioski o ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych można również składać W KAŻDYM MIESIĄCU W CIĄGU ROKU.

Wówczas wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego będą rozpatrywane od miesiąca złożenia wniosku do końca okresu zasiłkowego – tj. do 31.10.2017 r.

UWAGA!

Osoba pobierająca świadczenia rodzinne w okresie zasiłkowym 2015/2016 zobowiązana jest dostarczyć do dnia 20.09.2016 r. zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej (a także szkoły gimnazjalnej w przypadku pełnoletnich dzieci) lub oświadczenie potwierdzające pozostawanie przez dziecko/dzieci w rejestrze uczniów w roku szkolnym 2016/2017 (zaświadczenia należy wybierać ze szkoły od dnia 1 września 2016 i dotyczy dzieci, które kontynuują naukę w szkole ponadgimnazjalnej lub rozpoczną naukę w szkole ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2016/2017). Ponadto informuje się, iż w przypadku nie podjęcia przez dziecko/dzieci nauki w szkole w nowym roku szkolnym, tj. 2016/2017 lub przerwania nauki w trakcie okresu zasiłkowego należy niezwłocznie powiadomić o tej zmianie organ wypłacający świadczenia rodzinne.

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

 1. rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka;
 3. osobie uczącej się.

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom do ukończenia przez dziecko:

 1. 18 roku życia lub
 2. nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo
 3. 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

 1. dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
 2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej;
 3. osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
 4. pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
 5. osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:
  1. rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje;
  2. ojciec dziecka jest nieznany;
  3. powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
  4. sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
 6. członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Kryterium dochodowe uprawniające do pobierania zasiłku rodzinnego (obowiązuje od 01.11.2015 r. do 31.10.2017 r.):

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674 zł lub 764 zł w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

W przypadku gdy dochód rodziny przekracza powyższą kwotę (tj. 674 zł lub 764 zł), pomnożoną przez liczbę członków danej rodziny o kwotę nie wyższą niż łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługujących danej rodzinie w okresie zasiłkowym, na który jest ustalane prawo do tych świadczeń, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje w kwocie ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 3a ustawy o świadczeniach rodzinnych, tj. w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, o której mowa powyżej, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny.

Wysokości zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (obowiązują od 01.11.2016 r. do 31.10.2017 r.):

Wysokość zasiłku rodzinnego:

 • 95 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
 • 124 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
 • 135 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Dodatki do zasiłku rodzinnego oraz ich wysokość:

– dodatek z tytułu urodzenia się dziecka

przysługuje matce, ojcu lub opiekunowi prawnemu dziecka, a także opiekunowi faktycznemu dziecka (pod warunkiem, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka), do ukończenia przez dziecko 1 roku życia dziecka jednorazowo w wysokości 1000 zł na dziecko;

dodatek przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, co potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną (warunek ten nie dotyczy osób będących opiekunami prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także osób, które przysposobiły dziecko)

– dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

przysługuje w wysokości 400,00 zł miesięcznie przez okres:

24 miesięcy kalendarzowych – w przypadku sprawowania opieki nad jednym dzieckiem

36 miesięcy kalendarzowych – w przypadku sprawowania opieki nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu

72 miesięcy kalendarzowych – w przypadku sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności;

dodatek przysługujący za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 dodatku miesięcznego za każdy dzień. Kwotę dodatku przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę

– dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:

1)   drugi z rodziców dziecka nie żyje;

2)   ojciec dziecka jest nieznany;

3)   powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;

dodatek przysługuje również osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją;

dodatek przysługuje w wysokości 185,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 370,00 zł na wszystkie dzieci.

– dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

dodatek przysługuje na trzecie i kolejne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego w wysokości 90,00 zł miesięcznie

– dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

dodatek przysługuje, jeżeli dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności (powyżej 16 roku życia);

dodatek przysługuje w wysokości 90,00 zł miesięcznie na dziecko do ukończenia 5 roku życia i 110,00 zł na dziecko powyżej 5 roku życia

– dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

przysługuje na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego lub rocznego przygotowania przedszkolnego;

dodatek przysługuje raz w roku w wysokości 100,00 zł na dziecko;

wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne

– dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

Dodatek przysługuje:

1)   w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności – w wysokości 113 zł miesięcznie na dziecko albo

2)   w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej – w wysokości 69 zł miesięcznie na dziecko;

dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.

Wniosek o ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

Wniosek o ustalenie prawa świadczenia rodzicielskiego

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

Wniosek o ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

Oświadczenia członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, inny niż dochód podlegający podatkiem dochodowym od osób fizycznych

Oświadczenia członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!