„Moda na seniora – klub seniora w Komarówce Podlaskiej”

28 lutego 2020

Projekt pn.: „Moda na seniora- utworzenie klubu seniora w Komarówce Podlaskiej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komarówce Podlaskiej

 ogłasza  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Zakup sprzętu i wyposażenia do wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, do sali ćwiczeń, do sali zajęć informatycznych, do aneksu kuchennego,  do łazienek, do szatni, do pokoju  dziennego w projekcie pn. „Moda na seniora- utworzenie klubu seniora w  Komarówce Podlaskiej”

więcej informacji na stronie:

http://komarowka.naszops.pl/bip/przetargi

 

                                                  ZAPRASZAMY  DO SKŁADANIA OFERT

przeprowadzenie zajęć/warsztatów dla członków Klubu Seniora w Komarówce Podlaskiej

Na potrzeby realizacji projektu „Moda na seniora – utworzenie klubu seniora w Komarówce Podlaskiej” współfinansowanego ze środków  Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa 11. Włączenie społeczne Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne  numer umowy z Urzędem Marszałkowskim: 132/RPLU.11.02.00-06-0139/18-00

Więcej informacji na stronie:http://komarowka.naszops.pl/bip/przetargi

  

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komarówce Podlaskiej ogłasza zamówienie na wykonanie usług pn.  „Przeprowadzenie zajęć/warsztatów dla członków Klubu Seniora w Komarówce Podlaskiej”

http://www.komarowka.naszops.pl/bip/przetargi/news/ogoszenie-o-zamowieniu-przeprowadzenie-zaj-warsztatow-dla-czonkow-klubu-seniora-w-komarowce-podlaskiej

 

                     Moda na Seniora- utworzenie klubu seniora w Komarówce Podlaskiej

Gminny Ośrodek Pomocy Społeczny w Komarówce Podlaskiej jest realizatorem  projektu „Moda na seniora – utworzenie klubu seniora w Komarówce Podlaskiej” współfinansowanego ze środków  Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa 11. Włączenie społeczne Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne

Głównym celem projektu jest:

Wzrost dostępności usług społecznych dostosowanych do specyficznych potrzeb mieszkańców Gminy Komarówka Podlaska dla 120 osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez rozwój środowiskowych form pomocy dla osób starszych (kluby seniora)oraz utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.

Projekt stanowi odpowiedź na potrzeby, problemy i zdiagnozowane deficyty w zakresie usług społecznych na terenie Gminy Komarówka Podlaska

Dzięki wsparciu działalności klubu seniora oraz wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, nastąpi wzrost dostępności do wysokiej jakości usług społecznych użyteczności publicznej dla 120 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Komarówka Podlaska.

Planowane efekty:

W związku z realizacją projektu nastąpi rozwój zintegrowanych usług społecznych dostosowanych do specyficznych potrzeb mieszkańców, w tym usług środowiskowych, wpłynie również na ograniczenie bariery możliwości rozwojowych, jaką jest wykluczenie z dostępu do podstawowych usług publicznych.

Całkowita wartość projektu wynosi: 1 502 566,80 PLN 

Dofinansowanie projektu z UE: 1 340 566,80 PLN

Więcej informacji dostępnych jest w:

GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Wojska Polskiego 13

21-311 Komarówka Podlaska

tel: 83 3535481

fax: 83 3535481

e-mail: gops@komarowkapodlaska.org

oraz na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komarówce Podlaskiej:

http://komarowka.naszops.pl/klub-seniora-moda-na-seniora


Zapraszamy do odwiedzania strony

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE PONIŻEJ:

 

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

przeprowadzenie zajęć/warsztatów dla członków Klubu Seniora w Komarówce Podlaskiej

Na potrzeby realizacji projektu „Moda na seniora – utworzenie klubu seniora w Komarówce Podlaskiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa 11. Włączenie społeczne Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne numer umowy z Urzędem Marszałkowskim: 132/RPLU.11.02.00-06-0139/18-00

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl

 

Zapraszamy do składania ofert dotyczących przeprowadzenia zajęć/warsztatów dla członków Klubu Seniora w Komarówce Podlaskiej

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/

 

                                                         REKRUTACJA DO PROJEKTU

Moda na seniora – utworzenie klubu seniora w Komarówce Podlaskiej”, realizowanego przez Gminę Komarówka Podlaska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie11.2 Usługi społeczne i zdrowotne

odbywać się będzie od 15 XII 2019 roku.

Dokumenty rekrutacyjne do Klubu Seniora „Moda na seniora“ można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Komarówce Podlaskiej ul. Wojska Polskiego 13, w godzinach pracy lub elektronicznie ze strony http://komarowka.naszops.pl

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Komarówce Podlaskiej ul. ul. Wojska Polskiego 13, od  poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 1500 lub u PartneraParafia Rzymsko – Katolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Komarówce Podlaskiej

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

1. załącznik nr 1 formularz rekrutacyjny

2. załącznik nr 2 oświadczenie dot. spełniania przynależności

3. załącznik nr 3 oświadczenie

4. załącznik nr 4 deklaracja uczestnictwa w projekcie

5. załącznik nr 5 do formularza rekrutacyjnego