Historia

18 stycznia 2018

Pierwsze wzmianki o Komarówce Podlaskiej pochodzą z przełomu XVII i XVIII wieku i dotyczą wsi już ukształtowanej, a więc założonej dużo wcześniej. Legenda mówi o XV-wiecznym rodowodzie Komarówki Podlaskiej, choć jej udokomentowana historia rozpoczyna się w XVII wieku. Miastem była już w 1672 roku, bowiem wtedy jej właściciel, marszałek grodzieński oraz starosta przywalski i filipowski, Jan Kazimierz Kierdej nadał jej przywilej

W dokumencie z dnia 16 kwietnia 1672 r. ówczesny właściciel miasta zezwolił na odbywanie dwóch jarmarków oraz targów, określił sądowe kompetencje wójta, zezwalające jednocześnie na apelacje od jego wyroków do sądu dziedzica, a także zobowiązał mieszczan do wybudowania ratusza oraz studni.

Od 1795 roku w zaborze austriackim, od 1807 roku w Księstwie Warszawskim, od 1815 roku w Króestwie Polskim. Postanowieniem namiestnika Królestwa Polskiego z dnia 26 lutego 1882 roku zmieniono Komarówkę na osadę wiejską.

W 1710 r. erygowano tutaj parafię pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa (a na początku XX wieku wybudowano nowy kościół), powiększoną w 1887 r. o wiernych z parafii Wohyń (władze carskie zamknęły tam kościół za pomoc unitom).

Komarówka Podlaskiej była onegdaj uważana za miasteczko, ale nigdy nie posiadała formalnie nadanych jej praw miejskich. Jednakże przed kościołem z 1857 r. zachował się plac-rynek, zabudowany w czworobok. W okolicy Komarówki Podlaskiej położone są stare wsie – Przegaliny Duże, Kolembrody, Walinna.

W okresie pouwłaszczeniowym siedzibą gminy należącej do powiatu radzyńskiego guberni podlaskiej, stała się Żelizna. W okresie niepodległego państwa polskiego oraz okupacji niemieckiej Komarówka Podlaska stała się ponownie ośrodekim gminy, w dalszym ciągu stanowiąc część powiatu radzyńskiego.

W związku z likwidacją gmin w roku 1954 przejściowo pełniła funkcję ośrodka gromadzkiego, by od stycznia 1973 roku odzyskać utraconą rangę centrum gminy w powiecie radzyńskim województwa lubelskiego. Po likwidacji powiatów w roku 1975 weszła w skład nowoutworzonego województwa bialskopodlaskiego. Obecnie stanowi część województwa lubelskiego i powiatu radzyńskiego.

W 1973 r. Komarówka Podlaska awansowała do rangi siedziby gminy w pow. radzyńskim woj. lubelskiego, od 1975 r. do 1999 r. wchodziła w skład woj. bialskopodlaskiego.

Pamięć o przeszłości ziem tworzących obecną gminę Komarówka Podlaska przechowują zabytki architektoniczne.

Gmina Komarówka Podlaska w pigułce  [pobierz]