Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Komarówka Podlaska 2021

27 stycznia 2021

Opłaty za odbiór odpadów komunalnych należy uiszczać w sześciu ratach (1 rata za dwa miesiące) z dołu na rachunek bankowy Urzędu Gminy 04 8046 1070 2003 0450 1859 0011. Wysokość opłaty wynika ze złożonej przez Państwa deklaracji.

Opłaty, o których mowa w pkt. 1, zobowiązani są państwo uiszczać w terminie do:

  1. I rata do 22 lutego 2021 roku
  2. II rata do 20 kwietnia 2021 roku
  3. III rata do 21 czerwca 2021 roku
  4. IV rata do 20 sierpnia 2021roku
  5. V rata do 20 października 2021 roku
  6. VI rata do 20 grudnia 2021 roku

BRAK WPŁATY LUB WPŁATA NIŻSZA OD NALEŻNEJ, SPOWODUJE WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO.

W przypadku zmiany danych, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W KOMARÓWCE PODLASKIEJ

ul. Lubelska (za oczyszczalnią ścieków)

czynny w każdy piątek od godziny 8:00 do 10:00 i od 15:00 do 17:00

Mieszkańcy w ramach opłaty, którą uiszczają za odpady komunalne, mogą przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), odpady komunalne segregowane, w określonych regulaminem PSZOK ilościach- bezpłatnie.

Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

DEKLARACJA_ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 2020-04-01

ULOTKA w formie PDF – pobierz

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!