Ogłoszenie o sprzedaży końcowej paliwa stałego

10 maja 2023

Gmina Komarówka Podlaska działając na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi
odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 877) informuje o
sprzedaży końcowej węgla zakupionego na potrzeby dystrybucji węgla dla gospodarstw
domowych.

Zapraszamy do zakupu węgla w ramach sprzedaży końcowej, która pozwo
li odbiorcom indywidualnym na zaopatrzenie się w większą ilość węgla po akceptowalnych społecznie cenach
i
stworzenie zapasów dających zabezpieczenie energetyczne w kolejnym sezonie grzewczym. Aby dokonać zakupu węgla w ramach sprzedaży końcowej należy złożyć wniosek o zakup
preferencyjny paliwa stałego w ramach sprzedaży końcowej
w terminie do dnia 30 czerwca 2023 r.
Gmina Komarówka Podlaska podaje ilość paliwa stałego przeznaczonego do
sprzedaży końcowej wyrażoną w tonach:
Sortyment:

Ekogroszek/groszek (8
25 mm): 57,89 t
Orzech (25
50) Małaszewicze: 17,3 t
Orzech (50+) Małaszewicze: 1,46 t

Orzech (50+) Bogdanka: 43,3 t

Cena za tonę węgla przeznaczonego do sprzedaży końcowej wynosi:
1800,00 złotych.
Informujemy również, iż wnioski o zakup rozpatrywane są przez Gminę w kolejności wpływu
wniosku do tut. Urzędu Gminy do wyczerpania ilości paliwa przeznaczonego do sprzedaży końcowej.
O zakup węgla mogą ubiegać się osoby fizyczne w gospodarstwie
domowym , która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5
sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U.
poz. 1692 i 1967).
Zgodnie z nowelizacją ustawy jest możliwy zakup węgla przez mieszkańców innych gmin, o ile są
uprawnieni do dodatku węglowego.
Wnioskodawca posiadający miejsce zamieszkania na terenie gminy sąsiedniej wraz z
niniejszym wnioskiem przedkłada Wójtowi Gminy Komarówka Podlaska zaświadczenie potwierdzające
wypłacenie na rzecz gospodarstwa domowego, w skład kt
órego wchodzi ta osoba fizyczna, dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, albo pozytywnego rozpatrzenia wniosku o wypłatę na rzecz tego gospodarstwa domowego dodatku węglowego.
W ramach sprzedaży końcowej węgla zniesiono limit ilościowy przypadający na jedno gospodarstwo
domowe. Tym samym wnioskodawca może zakupić węgiel bez ograniczeń ilościowych.
Zapraszamy do zakupu węgla w ramach sprzedaży końcowej.

Wójt Gminy Komarówka Podlaska
Ireneusz Stanisław Demianiuk

Wniosek o Węgiel Preferencyjny węgla w ramach sprzedaży końcowej

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!