Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Komarówka Podlaska informuje, że rozpoczyna się kwalifikacja beneficjentów do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021

7 kwietnia 2022

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Komarówka Podlaska informuje, że rozpoczyna się kwalifikacja beneficjentów do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

W marcu 2022 r. zawarliśmy umowę z Lubelskim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzibą w Lublinie, ul. Puchacza 6, 20-323 Lublin, regulującą zasady przekazywania pomocy żywnościowej dla najuboższych mieszkańców województwa lubelskiego. W związku z powyższym wydawane będą skierowania do otrzymywania pomocy żywnościowej w ramach POPŻ Podprogram 2021. W związku z trwającym stanem epidemii COVID-19, możliwe jest zdalne kwalifikowanie odbiorców pomocy żywnościowej.

Pomocą żywnościową w ramach Programu mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej:

– 1 707,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej

– 1 320,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Osoby, które chcą korzystać z żywności w ramach Podprogramu 2021 zapraszamy zgłaszania się do dnia 21.04.2022r.

Osoby, które nie korzystają z pomocy społecznej tut. Ośrodka, a są zainteresowane wsparciem w ramach programu POPŻ, zobowiązane są przedstawić dochody netto za miesiąc poprzedzający zgłoszenie się do Ośrodka, wszystkich członków gospodarstwa domowego.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Komarówce Podlaskiej, ul. Wojska Polskiego 13, tel. 83 3535481,
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 15.00

Informacje dot. Programu POPŻ 2014-2020 Podprogram 2021 dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021a

Załącznik_nr_5_v2(2)

Klauzula przyznanie pomocy żywnościowej

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!