Konsultacje Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin i Powiatu Radzyńskiego na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035”,

25 lutego 2022

Wójt Gminy Komarówka Podlaska działając w oparciu o art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373, z późn. zm.), w związku z art. 6a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1057) podaje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin i Powiatu Radzyńskiego na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035.

Wójt Gminy Komarówka Podlaska informuje, że:

 1. Wszyscy zainteresowani, w dniach od 25.02.2022 r. do 18.03.2022 r. mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, tj. Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin i Powiatu Radzyńskiego na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035.
 2. Dokumentacja sprawy dostępna jest na stronach internetowych pod następującymi adresami: komarowkapodlaska.pl lub komarowkapodlaska.biuletyn.net oraz jest wyłożona do wglądu w Urzędzie Gminy w Komarówce Podlaskiej.
 1. Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w terminie określonym powyżej.
 1. Uwagi i wnioski należy składać na formularzu umieszczonym na powyższych stronach internetowych:
 • drogą elektroniczną, przesyłając formularz na adres: komarowka@komarowka.home.pl,
 • pisemnie, przesyłając formularz na adres pocztowy:
  Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej, ul. Krótka 7, 21-311 Komarówka Podlaska, z dopiskiem „Konsultacje Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin i Powiatu Radzyńskiego na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035”,
 • ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy w Komarówce Podlaskiej,
  83 353 50 04 (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu).
 1. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Komarówka Podlaska
 2. Uwagi i wnioski zgłoszone po dniu 18.03.2022 r. zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

W związku ze stanem epidemii i rozprzestrzenianiem się COVID-19 na terenie województwa lubelskiego oraz w trosce o zdrowie mieszkańców rekomendujemy zgłaszanie uwag i wniosków przede wszystkim pocztą elektroniczną.

Formularz uwag

POŚ Radzyń Podlaski 24.02.2022

Strategia Rozwoju Ponadlokalnego 24.02.22

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!